Imatges de pàgina
PDF
EPUB

an tocar, an ro call : agus tug lad araon aimusán no jeur do, fa na bagairt. Bhi Brian mojag bolgam ól; agur gradas a oorn, trom, ¿ruajó, mar ord urlaig, agur buailear an feadmanac a mbun na cluaise, gur lengre, 4 na corar cro or connair a maigistir.

Jonraigeas an maigistir 4 Brian an sin, le eaclairg; agus by dá largao go teaī, no go dtug Brian aon leim, lugbar fair an Cronjuil, gur tamaing re anuar on gearán é; Agus ruiomar an larg as a lain; agus a lejcio da purgao, ir de lesorao, tuz Brian oo air an mball an. nac bfuar re ariamh roime. No go gcualas an otorman, a dtaob tail don inuic; r' go dtainic buidean mór, do jjollanuib, agur lucu oibre Chromiuil fan gconair.

Anuair a coñairc Brian an neart bjóðbuig da jossaig, lingear tar djóg, ón mbotar amac, agus rgiñjor mar fejo e40 340jte, cre coilltib, ir curraigib, 'r gać aimrejotig; 'p 4 tóir na vjag, mar conairt an djag geirfiajo. Aco ce be áit air bfuair se didjon no fárgao ni rgolb don rgeul bfuair riad, o rin amac.

Gideaó fuair maigistrear Ni Carta fairneasca rajb se; agus cuir ri duine airišče pa na véin. le tri nginige ; agus licir, ag jamajó air vol go Luimneac, fa véin a mic, agus a connairle a glacaó. Do bi maigisoir Seamus na fear brata', san am in; aċo nior maić leir, Brian a cur ran arm ; oir ni raib dúil go mbjav Cromruil beo. Agus cuajo Seamur féin le Brian, 4 gcoir irjoll, go Corcaig, gur fag re air bord luinze é.

Ugur, go deithin, ni dearna Brian boco dearmud o'erean, na djag rin. Oir do bj aj air fairge air, 4 nuair a gab na Francaig an long, uimid agus céad ponta a rajb ceart aige fajail, idir airgiod buada agus tuarasdal Anuair a bi se sa b'Frainc; rgriob re litir fa véin caiptin Boultear, agus cuajo se go Longdún, agus fuair se tri ficċead ponta oo. D’ordajo Brian Fitċe ponta a tabairt do fear brataig, agur Fitċe ponta da bainċljanjuin, agus an crear fiċċead da inaoj féin.

Anois, a duine uasail, d'aitrir me vuit cáil do jmtecta Brian, agus a muintir. Uco cluinım Fuaim na nord; mar rin ta Brian, no cuid oa gajbinib óga, ran gcearta anois, Agus muna bifuil se añ, raċd me na cuiñe ; oir ni oeanari aon do na buaćajllib gnotais oujore, cori maić leir fein.

afterwards; and they both rebuked him sharply for his threat. Bryan had taken a sup; and he clenches his fist, heavy and hard as a battering hammer, and strikes the waiting man behind the ear, till he stretched him, with his feet up, before his master.

Then the master attacks Brian, with the horse-whip, and was cutting him up smartly, until Bryan gave one quick leap at Cromwell, and pulled him down off his horse ; he twists the whip out of his hand, and such a beating and flogging, as Bryan gave him there, he never got before. So that the noise was heard on the farther side of the bill; and a great number of servants and labourers of Cromwell came to his reliel.

When Bryan saw the force of the enemy approaching him, he leaped over the ditch, out of the road, and" darts off, like a blast of wind, through woods and bogs, and every difficult place; and the

pursuers after him, like hounds after a hare. But wheresoever he got protection or shelter, not a syllable of information they received from that forth.

However Mrs. M'Carthy learned where he was; and she sent a certain person to him, with three guineas : and a letter desiring him to go to Limerick, to her son. Master James was an ensign at that time, but he did not wish to put Bryan into the army; for there was no hope that Cromwell would live. And James himself went with Bryan, privately, to Cork, until he left him on board a ship.

And, indeed, poor Bryan did not forget him afterwards. For be had the fortune on sea, when the French took the ship, to get at least one hundred pounds, between prize money and wages. When he was in France, he wrote to Captain Boulter, and he went to London, and received sixty pounds for him. Bryan ordered twenty pounds to be given to the ensign, twenty to his mother-in-law, and the remaining twenty to his own wife.

Now, Sir, I have told you, some of the adventures of Bryan and his people. But I heard the sound of the hammers ; so that Bryan, or some of his young lads, are in the shop now. If he is not there himself, I will go for him ; for none of his men wili do your business so well as himself.

MI

[ocr errors]

Ca ineud mile uaim, an baile ir neara dam ? Ta dejc mile maite, go hajjužte; agus níl an botar ro vijajt an áiteacujb.

Ir dęci dari bejt aña noċt. Nac bfríl aon jonad Ojvecta, eadruin agus é ?

Ta brušojoeacta ro gléaste, a otimcioll ċuig rijle romao, jon a bfuigir gac conigair go rásca; agus bejó tu agcontabairt cuideacta fazail añ, mar ar é so an bealac go haonać Bhaile na složa.

Gheaba tu proiñ majė, agus leaba rain an; agus aire maio dod ċapall.

Ir leór rin. Ni racam níor paide.
Ca bfuil Fear an Tig?
Taim an so, a ouine uarail.
Go de tu 4340 4 Ojasooir ?

Roža gaća bić, ir togað gaċa dige. Ta mairt feoil rijajo, ir caoir feoil úir ; ta feoil laojó bjaita, uain feoil no thaiė, ir feoil thać rijoñán.

Go de an reoird diğe ta agad

Ta len doñ, lajoir, deag-blasta, brioştur, uirge beta ir feam cáil; biotailte bjoraća o Tír-fa-cuin; agus fionta na France, ir phoro na ngall.

Car leis na heacraign, tainic 4 ball ?

le oír fear on dtaob tuajt. Agus ta na Firre cum proiñ añro.

Ir mait liom cuideacta.

Wa ta ni leatsa a jujöfear riad, a 1401; dobrig gur daoine Guat4 14d.

Ir cuma gin. Ir corrirzl le daoine Fjugantać 140; ryzoeam, Agur iteam 4 aon mbord. Fajlte ojb 4 daoine uaisle. Suiğeam for air an mbord Ta tart agus ocrar orm. Tabair ni vam le najče. Go ce is mian leac ól? Tab4 deoc oam. Deoċ leaña. Fa cuirim do řláinte. Go raib maic agad. Bigio go rugac. Go ndeana re mor majt out. D'jt me go leór. Ta me rásta. Ferdir nac otaitnijean re lead. Taitnijean re liom go maic. Ni Cig liom nios mo ól. Choirg me mo tard. Ci4 an árd don cúigeaö Ular a mbjon rib?

IX.- THE COUNTRY INN.

How many

miles am I from the next town? At least ten long miles; and the road is not very good in some places.

I can hardly reach it to night. Is there no place of entertainment between this and it ?

There is a very decent inn, about five miles forward, where you can be well accommodated ; and you will be apt to find company there, as this is the way to the fair of Ballirasloe.

You will get a good dinner and bed, and your horse will be well treated.

That is enough. I will go no further.
Where is the master of the house?
I am here, Sir.
What have you for me, landlord ?

Choice of meat and drink. I have fat beef, and fresh mutton, fed veal, very good lamb, and lat kid.

men.

What kind of drink have

you

? I have strong, and well flavoured brown beer; whiskey of the best quality; spirits from Holland; and wine from France and Portugal.

Whose horses are those, that came just now ? They belong to two men from the north, and these men are to dine here.

1 am fond of company. But they will not sit with you, Sir, for they are plain country

No matter. They appear to be decent men ; let us sit and eat at one table.

You are welcome, gentlemen. Let us sit down to the table.
I am thirsty and hungry. Give me something to eat.
What do you chuse to drink?
Give me a drink. A drink of ale.
To your health. I thank you.
Sit ye merry. Much good may it do you.
I have eaten enough. I am satisfied,
Perhaps you do not like it.
I like it very well.
I can drink no more. I have quenched my thirst.
In what part of Ulster do you live?

A dtaob joir; laimi re traig dún droma.

Tuigim go bfuil rib triall go hard far. B’ream liorr, go branao rib a noio; agus biomre lih, air an aonac.

Wafaoilean, gn, brearr lin fuireac. Agus ba mór an rairiinear cusa beic liñ.

Duine Uaral. Ca hainm, no rlojñeao djb, a cairde ?

Mac Gabañ m'ainm 's mo iloineaöra; agus ro 0 Ruanao mo cuaill15.

D. U. Án bfuil nuaideaco air bjĆ 116 ar bur otír, a cairde ?

Mac G. Nil 4 04d4r air rjubal aċo na Wiliride za nartać o hajo go hait.

O Ruanao. Cluinimre go bfuil anjomad cat buiğinıb úra do miliriojo ga dtogbail, í Saran; 'r go ndeantar a lejcio añeirin faoi gairio. D). U. B'feidir sin a bejc.

Mac G. Mairead, a dtuigean tura a ouine uasal, go de is ciall do rin uile ? no an eagla a namnaid ata omaa ?

D. U. Ni cuigim, is ni creidim go bfrl eagla no baoğal omta. Sioeao ni Fulair a bejo comeadac, agus is féin 4 cuingbeal as acara an namaid.

Aco ir ag an uaċtranaca is fearr ata fior a gnoite féin. Agus ni cóir ouiñ a bejo po fjafrugac fa aobarajt aird-réimeaċa.

Wac 5. Ir fion é, 4 j401, '140 na gnotaige coir baile ir fear furus omuine besc tract 4.

9. u. Feadam fór bejc Graco $ reanacair na tíre gan djombajl.

An bfuil mórán do lorg na rean foirgnead, no oibreaca can arraig ejle, le faiceal in bur otirse ?

0. Ruanao. Ta fuižill rean-cairlean. rean-ċealla, agus rean coir cjan arraig go leor añ.

Mac 5. D'ar ndoij 30 bfuil; agus gur arraig an obair na raca, 's na huaimneaca, 'r na leaca litearoa 4 fuaras joño4.

0. R. B'feidir gur riñe na clocoir, 's na carnain, 's na cromleaca na 14099 féin

Wac G. Ir doilig rada ca aca ir riñe.
D. U. Ca byuarat na leaca litearoa, a ceir tu ?

Mac 5. Uitreara me ouit, a ouine uarail. Fa mile don 410, 4 mbjon riñe nar gcorinaio, Fuarar uair, 4 leitmalaig ċnujc, le fear 4 by ag tocailt f4 člojė, a otim

« AnteriorContinua »