Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

THE

NEW TESTAMENT

OF OUR

LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST,

TRANSLATED OUT OF

THE ORIGINAL GREEK;

AND WITH THE FORMER

TRANSLATIONS DILIGENTLY COMPARED AND REVISED.

NEW YORK:

AMERICAN BIBLE SOCIETY,

INSTITUTED IN THE YEAR MDCCCXVI.

1851.

Fortegnelse
over det

Nye Testamentes Bøger.

St. Matthæi Evangelium. .Cap. 28 St. Marci Evangelium......................................................... 16

St. Luca Evangelium.............

... 24

21

28

.... 16

13

6

6

4

St. Johannis Evangelium.
Apostlernes Gjerninger........................
St. Pauli Brev til de Romere ............ 16
St. Pauli første Brev til de Corinthier
St. Pauli andet Brev til de Corinthier
St. Pauli Brev til de Galater
St. Pauli Brev til de Ephaser
St. Pauli Brev til de Philippenser....
St. Pauli Brev til de Colossenser
St. Pauli første Brev til de Thessaloniker.. 5
St. Pauli andet Brev til de Thessaloniker.. 3
St. Pauli første Brev til Timotheum.......... 6
St. Pauli andet Brev til Timotheum...... 4
St. Pauli Brev til Titum......
St. Pauli Brev til Philemon
Brevet til de Ebræer....
St. Jacobi almindelige Brev....

4

3

1

13

5

[ocr errors]

....

[ocr errors]

............

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

DAN. & ENG. 12M0.- 3RD ED.

5

St. Petri første almindelige Brev.........................
Et. Petri andet almindelige Brev......... 3
St. Johannis første almindelige Brev...... 5
St. Johannis andet Brev...................................................
St. Johannis tredie Brev.......

1

1

1

St. Judæ almindelige Brev.............................................
St. Johannis Aabenbaring

22

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

St. Matthæi

Evangelium.

2. Abraham avlede Isak; men Isak avlede Jakob; men Jakob avlede Juda og hans Brødre.

3. Men Juda avlede Phares og Zara med Thamar; men Phares avlede Esrom; men Esrom avlede Aram.

4. Men Aram avlede Aminadab; men Aminadab avlede Naasson; men Naasson avlede Salmon.

5. Men Salmon avlede Boas med Rachab; men Boas avlede Obed med Ruth; men Obed avlede Jsai.

6. Men Jsai avlede_Kong David; men Kong David avlede Salomon med Urice (Hustru).

7. Men Salomon avlede Roboam; men Roboam avlede Abia; men Abia avlede Asa.

8. Men Asa avlede Josaphat; men Josaphat avlede Joram; men Joram avlede Ussia.

1. Capitel.

CHAPTER I.

Esu Christi, Davids Sons, Abra-THE book of the generation of hams Sons, Slægtes Bog. Jesus Christ, the son of David,

9. Men ussia avlede Jotham; men Jotham avlede Achas; men Achás avlede Ezechias.

|

;

10. Men Ezechias avlede Manasse men Manasse avlede Amon; men Amon avlede Jostas.

11. Men Josias avlede Jechonias og hans Brødre, ved den Babyloniske Udlændigheds (Tid).

THE GOSPEL

12. Men efter den Babyloniske Udlændighed (var begyndt), avlede Jechonias Salathiel; men Salathiel av lede Zorobabel.

13. Men Zorobabel avlede Abiud

;

ACCORDING TO

S. MATTHEW.

the son of Abraham.

2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;

3 And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram; 4 And Aram begat Aminadab and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;

5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;

6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;

7 And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;

8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;

9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias s;

10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;

11 And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon: 12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begai Zorobabel;

13 And Zorababel begat Abiud;

men Abiud avlede Eliakim; men Eliakim avlede Azor.

14. Men Azor avlede Sadok; men Sadok avlede Achim; men Achim avlede Eliud.

15. Men Elind avlede Eleazar; men Eleazar avlede Matthan; men Matthan avlede Jakob.

16. Men Jakob avlede Joseph, Maric Mand; af hende er JEsus født, som faldes Christus.

hed fjorten Led; og fra den Babyloniste Udlændighed indtil Christus fjorten Led.

17. Altsaa ere alle Led fra Abraham indtil David fjorten Led; og fra David indtil den Babyloniske Üdlændig-generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.

18. Men JEsu Christi Fødsel gif faa til: Der Maria hans Moder var bleven trolovet med Joseph, befandtes hun, førend de kom tilhobe, at være frugtsommelig af den Hellig Aand.

18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.

19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. 20 But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.

1

21. Men hun skal føde en Søn, og 21 And she shall bring forth a du skal kalde hans Navn JEsus ; thi son, and thou shalt call his name han skal frelse sit Folk fra deres Syn-JESUS: for he shall save his people from their sins.

der.

22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,

23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.

19. Men Joseph hendes Mand, som var retfærdig, og som iffe offentlig vilde beskjæmme hende, vilde hemmelig stille sig fra hende.

20. Men idet han tænkte derpaa, see, da aabenbaredes HErrens Engel for ham i en Drøm, og sagde: Joseph, Davids Son! frygt ifte for at annamme din Hustru Maria; thi det, som er avlet i hende, er af den Hellig Aand.

22. Men dette skede altsammen, at det skulde fuldkommes, som er sagt af HErren ved Propheten, som siger:

and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;

14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;

15 And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;

16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.

17 So all the generations from Abraham to David are fourteen

23. Sce, en Jomfru skal blive frugtfommelig, og føde en Sen, og man skal kalde hans Navn Immanuel, hvilket er udlagt: Gud med 08.

24. Men der Joseph vaagnede op af Søvnen, gjorde han. som HErrens Engel havde befalet ham; og han annammede sin Hustru.

24 Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:

« AnteriorContinua »