Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

THE

NEW TESTAMENT

OF OUR

LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST,

TRANSLATED OUT OF

THE ORIGINAL GREEK;

AND WITH THE FORMER

TRANSLATIONS DILIGENTLY COMPARED AND REVISED.

NEW YORK:

AMERICAN BIBLE SOCIETY,

INSTITUTED IN THE YEAR MDCCCXVI.

1851.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Esu Christi, Davids Søns, Abra- THE book of the generation of

Jhams Sens, Slægtes Bog

2. Abraham avlede Isak; men Isak avlede Jakob; men Jakob avlede Juda og hans Brødre.

3. Men Juda avlede Phares og Zara med Thamar; men Phares avlede Esrom; men Esrom avlede Aram.

4. Men Aram avlede Aminadab; men Aminadab avlede Naasson; men Naasson avlede Salmon.

5. Men Salmon avlede Boas med Rachab; men Boas avlede Obed med Ruth; men Obed avlede Jsai.

6. Men Isai avlede Kong David; men Kong David avlede Salomon med Urice (Hustru).

7. Men Salomon avlede Roboam; men Roboam avlede Abia; men Abia avlede Afa.

8. Men Asa avlede Josaphat; men Josaphat avlede Joram; men Joram avlede Ussia.

9. Men ussia avlede Jotham; men Jotham avlede Achas; men Achás avlede Ezechias.

10. Men Ezechias avlede Manasse; men Manasse avlede Amon; men Amon avlede Josias.

11. Men Josias avlede Jechonias og hans Brødre, ved den Babyloniske Udlændigheds (Tid).

12. Men efter den Babyloniske Udlændighed (var begyndt), avlede Jechonias Salathiel; men Salathiel avlede Zorobabel.

13. Men Zorobabel avlede Abiud;

|

T Jesus Christ, the son of David,

the son of Abraham.

2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;

3 And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram; 4 And Aram begat Aminadab and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;

5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;

6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;

7 And Solomon begat Roboam and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;

8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;

9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;

10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias ;

11 And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:

12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;

13 And Zorababel begat Abiud ;

men Abiud avlede Eliakim; men Eliakim avlede Azor.

14. Men Azor avlede Sadok; men Sadok avlede Achim; men Achim avlede Eliud.

15. Men Elind avlede Eleazar; men Eleazar avlede Matthan; men Matthan avlede Jakob.

16. Men Jakob avlede Joseph, Maric Mand; af hende er JEsus født, som faldes Christus.

17. Altsaa ere alle Led fra Abraham indtil David fjorten Led; og fra David indtil den Babyloniske Üdlændighed fjorten Led; og fra den Babyloniske Udlændighed indtil Christus fjor= ten Led.

18. Men JEsu Christi Fødsel gik faa til: Der Maria hans Moder var bleven trolovet med Joseph, befandtes hun, førend de kom tilhobe, at være frugtsommelig af den Hellig Aand.

19. Men Joseph hendes Mand, som var retfærdig, og som ikke offentlig | vilde beskjæmme hende, vilde hemmelig stille sig fra hende.

20. Men idet han tænkte derpaa, see, da aabenbaredes HErrens Engel for ham i en Drøm, og sagde: Joseph, Davids Son! frygt ifte for at annamme din Hustru Maria; thi det, som er avlet i hende, er af den Hellig Aand.

21. Men hun skal føde en Søn, og du skal kalde hans Navn JEsus; thi han skal frelse sit Folk fra deres Syn

der.

22. Men dette skede altsammen, at det skulde fuldkommes, som er sagt af HErren ved Propheten, som siger:

23. Ece, en Jomfru skal blive frugtfommelig, og føde en Son, og man ffal kalde hans Navn Immanuel, hvilket er udlagt: Gud med 08.

24. Men der Joseph vaagnede op af Sovnen, gjorde han. som HErrens Engel havde befalet ham; og han annammede sin Hustru.

|

and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;

14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;

15 And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;

16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.

17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.

18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.

19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. 20 But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.

21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.

22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,

23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.

24 Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:

« AnteriorContinua »