Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

An raib sin a seilb aige Mac Carta ?

Fuair se sin uile do įrod, le na mnaoi; agus bi aca go dti anurais, gur b' eigin a diol.

Nač, raib seilb aige fein, leit muig de sin?

Dar udois go raib Baile an loca uile aige, agus ag a sinnsenb roime; aċd go bfuil se faoi morgaig anois, le seact mbliadna.

Raib clann mac aca?

Ta dis mac beo. An fear is sine bi se a bfad a Bpairis, ' ag stuidear liaigis; d'fag se sin, deić mbliadna o soin, agus cuaid se go hIndia; agus cluinim nac bfuil aon bliadain o soin, naċar solatar se mile ponta. Ta dùl na mbaile leis, air a bliadainse, go ndiola se na fiača.

Ca bifuil an mac eile?

'Sé sin Séamus og. Nil oganać, sa rann Eorpa, is flatamla croide, na an fear sin, da mbiad acfuinn aige. Fuair se ait fir-ionad, san arm, anuraid. Nil se fad, o bi an caiptin is e fèin ann so.

Bhfuil dois mait air an caiptain anois ?

Deir siad go bfuil se làn saidbreas; daindeoin gać caile tainic air.

Ca mbionn se na čomnuis?

Ambaile-at-cliat; è fein agus a bean, ingean na baintreabuig se.

Adtig si air cuairt čum na matara?

Thig si anois, air uairib; bi si bfad nac labrad si le na matair, cionn dtug si ait, no oigeait do Bhrian, no da bean.

A bfuair Brian gaba moran spre le na mnaoi?

Esean crod! B'fearr leo a cročad san am sin. Ni raib moran le fagail, le na linn, air doig air bit.

[ocr errors]

Go de d’imtig aira maoin?

Fuar na dligteamnaig an cuid is mo de. Is iomdą caill, agus buaidread, a tainic orrta anois, le deić mbliadnaib, o tainic Cromsuil a beit na tiarna air an dutaig so.

Hat

He got

Had M'Carthy that in possession?

it all as a portion with his wife, and they held it, until last year, when it was forced to be sold.

Had he no property of his own besides ?

Indeed he and his forefathers had all Balinlough, but it has been mortgaged now seven years.

Had they any sons ?

They have two sons living. The eldest was a long time in Paris, studying medicine; he left that ten years since, and went to India ; and I hear that there is not a year since, in which he does not save a thousand pounds. They expect him home this year, to pay off the debts.

Where is the other son?

That is young James. There is not a youth in Europe of a nobler spirit than that lad, if he had the means. He got a lieutenant's place in the army last year. It is not long since the captain and he were here.

Is the captain in good circumstances now ? They say he is very rich, notwithstanding all his losses.

Where does he live?

In Dublin, he and his wife, the daughter of this widow.

Does she visit her mother ?

She comes now sometimes : for a long time she would not speak to her mother, because she gave place or shelter to Bryan or his wife.

Did Bryan get much fortune with his wife?

He fortune! They would rather hang him then. There was not much to be got in his time at any rate. What becanie of the property?

The lawyers got the most of it. Nlany a loss and trouble has come upon them now, these ten years, since Cromwell came to be landlord of this estate.

Go

Go de tainic air an tiarna, bi ann roime?

Ni raib clann aige; is bi se dosgadać, is diol se an dutaid le Cromsuil. Chuaid ann sin go Longdùn, agus cluinim gur tag se o soin. Go de fat dlige bi ag

M'Carta ? Cromsuil a cuaid cum dligead leis, ag iarraid leagsa na haitese a brisead, agus a faġail do fein.

Go de an ceart a bi ag Cromsuil le teisbeanad?

Ceart! muna raib ceart, bi neart airgit aige. Agus dar ndoig ba leor sin do Mhac Carta, da mbiad se con crionna is coir do beït: no da mbiad an tag air an tairgiod glacad, a d'furail Croinsuil air dtùs air.

Raib se ag iarraiġ a ceannać o Mhac Carta ?

D’furail se da mile ponta air; aċd ni raib Mac Carta sästa sgarmuint leis. Nar beag leis an da mile?

Ba beag leis, gan aṁras; oir do bi abfogus do tri céad sa mbliadain teact asteać saor as. Ni raib ait faoi an grein, no os a ceann, mo doig, a santais Cromsuil nios mo, na talam na croise beit anna seilb fèin. Nid naċ iongnad ba mór a rait leis, foidin aoibin, mar ta se, beit a lar a duïtče, agus gan cuid aige fèin de.

Nil fearann sa gcoigead is torrtamlać, agus is taitneamuige, na talan na croise; ait a bfuil gać uile comgar, moin, is moinfeur, roga admoid, is teine, is uisge. Feuesa na crainn alainn, ta fàs fa na cladacsa; doir, is oinnse, is ailm; ùir, ís'giumas, is caortain ; fearnn, coll, is saileac; agus cuileann glas go foirlionta.

Ta cločaoil, agus slinn cloča go leor, faoi 'talan ann; agus leaca, mora, leatan, leabar, ceatarvac, ceart-cumpa, amail leac feartain, fa bruać na haimnc, so sìos air fad.

IV hat

Vhut became of the former landlord ?

He had no children; he was extravagant, and sold the estate to Cromwell. Then he went to London, and I hear that he died since.

What lawsuit had M'Carthy ?

Cromwell went to law with him, endeavouring to break the lease of this place and to get it to him. self. What right had Cromwell to show ?

Right! If he had not right he had might of money. And surely that was enough for ^ Carthy, if he had been as wise as he ought to be, or if he had taken the money that Cromwell offered him åt first.

Did he want to buy it from M-Carthy?

He offered him two thousand pounds for it; but HI'Carthy was not willing to part with it.

Did he think the two thousand pounds too little ?

He did certainly; for he had near three hundred a year of clear income from it. There was no place under the sun, nor above it, I suppose, that Cromwell coveted more, than to have the lands of the Cross in his own possession. No wonder that he thought it a veration, that a charming spot as it is, should be in the middle of his estate, without his having any claim to it.

There are no lands in the province more fertile and charming than the lands of the Cross , where there are all conveniences, boy and meadow, choice timber, fire and water. See the beautiful trees, that are growing about these hedges; oak, ash and elm; yew, fir, and quick-beam; alder, hazel and sallowe' ; and green holly in abundance.

There are lime-stone and slates enough under ground here; and great, broad, smooth flags, square and well formed like tomb-stones, in the bank of the river along here below.

Air

Air son fior uisge, dar ndoiġ, nac bfuil nios fearr ann Eirin, no a dto bar ui Dhalaig, ann so sios.

A mbionn marla le fagail, sna leantaib. so?

Ata go leor de ann, aċd nior togad moran ariam de.

Is beag fèim leasaig air an fearannsa. Da bfaicfeasa barr na macaireadsa, le linn Mhic Carta ; air feabus coirce geal, is cruitneaċt gleģeal; orna buid, is siogal siolmar; agus lion glas, caol, fada fas.

Cia hè ta na connuid sa tiġ beag doigeamuil ud; a bfuil garda air cùla, agus macaire deas, rèid os a cuinne?

Nil aon duine anois ann, aċd sean duine a bios tabairt do. An fear, a bi ann, dimtisse, leis an clos. Fait na neoinin angoirtear don mag ud. Dar m'fìrinne, a deag duine, connairc mise seomar capall a fas san dit sin, seact mbliadna o soin, a risead go beannaib bo.

(io de an cios a bi air?

Bhi fitce ponta sa bliadain air. Agus an dume dona d"fag è, deanam se leit aciosa gać uile bliadain, do torad an abal ġuirt.

Agus go de mur tuit se ar deiread, naė dtiucfad leis clos a diol? Thiucfad leis a diol, mait go leor.

Acd cuir Cromsuil tiopad air na tionantaiġ, gan cios a diol leis an baintreabuig, go dti no pdeanfaid reidteac san dlige, Bhi an fear sin, agus cùigear eile, seact mbliadna, gan aon Piğin ciosa diol; gur riteadar air siubal, fa dearad, agus corrd is seaėt cèad ponta do cul clos orrta.

Ba mòr an caill a tainic uirrte.

Nac deacaid an dlige anadaiġ Chromsuil fa deiread?

Chuaid se anajaid, da bliadain o soin. Aid diol an baintreabuig an fearann; agus raca siad go Baile na loca, air an bliadain so cugainn. Nac dtiucfad leo an àitse čuingbeal?

As

« AnteriorContinua »