Imatges de pÓgina
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small]

Hic character - nătat syllăbam esse longam.
Hic character o notat syllăbam esse brevem.

1. Quæstio. Quis hominis finis est præcipuus? Responsio. Præcīpůus hominis finis est, Deŭm glo. rificāle, eõdēmque frŭs in ætērnům.

2. Q. Quam nobis regulam dedit Deus, qua nos ad ejus glorificau tionem ac fruitionem dirigamur?

R. Verbum Děi (quod Scripturis Větěris ac Novi Testāmēnti comprehenditur) est ūnica rēgůla, quā nos ad ējủs glorificātioněm ac fruitioněm dirigămůr. 3. Q. Quid Scripturæ sacræ precipue docent?

R. Důö imprīmīs sunt quæ Scrīptūræ docēnt, quid homini de Deo sit crēdēndům, quidqúe officii exigăt ab hòmìně Deus. 4. Q. Quisnam est Deus?

R. Deus est Spiritùs, essēntiā, săpientia, potêntiâ, sanctitātě, justítiā, bonitātě ac vērītātě, infinītůs, æternús, ac immūtābilis.

5. Q. Suntne plures uno Deo?
R. Unès est unicusque, vivens illě vērūsqŭe Děús.
5. Q. Quot sunt personæ in Deitate?

R. In Děitātě persõnæ trēs sunt, . Pătěr, Filius ac Spiritús Sanctůs, suntqŭe hæ trēs personæ Deus ūnus, substantia eādēm, potentia ac gloria coæquālēs.

A 2

7. Q, Quld sunt decreta Dei?

R. Decrētă Dei sunt æternum ējús pröpositům sècũndum volúntātis sŭæ consilïum, quo, quicqŭid ēvěnīt, proptěr suam ipsius gloriam, præordināvit. 8. Q. Quomodo decreta sua exequitur Deus?

R. Deus exěquitur dēcrētă suă creationis operibus ac providēntiæ. 9. Q. Quid est opus creationis?

R. Öpủs creātionis est quo Děŭs, per vērbům potēntiæ súæ, omnia, sex diērum spătiö, ex nibilo condidit, atque omnța quiděm apprimè bonă.

10. Q. Qualem creavit Deus hominem?

R. Děŭs hominem creāvit mărem ac fēmînăm, juxta suam ipsius imāginem in cognitione, justitiā, ac sanctitātě, domînium habentem in creātūras. May 21.

11. Q. Quænam unt opera Divinæ providentiæ?

R. Provïdentiæ Divinæ opěră sunt sanctissimă Dei, săpientissima, et potentissimă creātu rārum suārum omnïum, eārūmque actionum, conservātio et gubernātio.

MM 12. Q. Quem peculiarem providentiæ suæ actum exercebat Deus circa hominem in statu creationis suæ existentem?

R. Postquam Deus hominem condidīsset, inīvit cum illo fædús vītæ, súb conditione perfectæ obēdientiæ, ēsu de arbóre scientiæ boni mălīque, sub pænā mortis eīděm interdicens.

13. Q. An vero primi nostri parentes in quo creati fuerant statu perstiterunt?

R. Primi părentēs võlūntātis suæ libertāti permissi, pēccāndo in Děům, stātū in quo crčāti fuěrant excidēl'unt.

14. Q. Quid est peccatum?

R. Peccătum est defēctŭs quilibet conformitātís cum lēgě divīnā, seu quævis ējūsdem trangressio. sin

15. Q. Quodnam erat peccatum istud quo primi parentes statu in guo creati fuerant exciderunt?

[ocr errors]

R. Peccātüm istůd, quo prīmi parentes statu in quo creāti fuěrānt excidērunt, ěrat còmēstio fructūs interdicti.

16. Q. Totumne genus humanum cecidit in prima Adami transgressione?

R. Quandoquidem fædús cum Adāmo ictum fuěrăt non suo tāntum, sed et postěrõrum suorum nomîně; exinde factum est, ut totum genus humānum ab illo gènerātione ordināriā procreātum, in čā peccāvěrit, cumquě čo cěcìděrit, in primā ējūs transgrēssiõně. Leily

17. Q. In quem vero statum precipitavit lapsus iste humanum genus?

R. Lapsus iste humānăm gěnŭs in státum peccāti ac mísēriæ præcipitāvit.

18. Q. In quo consistit status illius peccaminositas in quem lapsus aft honom

Î. Status in quem lapsus est homo peccar sitās consistit in rēatu primi illius peccati, quod Adāmus admīsit, in defectu orīginālis Justitiæ totiusque natūræ corruptione, quæ peccatum originale vulgo dicitur: ūnā cum omnibus peccatis actuālibus exinde profluentibus.

19. Q. Quæ miseria est illius status in quem homo lapsus est?

R. Universum genus humānum lapsu suo communiönem cum Deo perdidit, sub irā ejus et maledictione est constitūtum, adeoque cunctis hujus vitæ misériīs, . ipsi morti, infernīgủe cruciâtibus in æternum est obnoxium.

20. Q. An vero Deus humanum genus universum in statu peccati ac miseriæ periturum dereliquit?

R. Deus quum ex iněro suo běneplăcilo nonnullos ad vītätt æternam ab omni retro æternitāte ēlēgisset; fedus grātiæ cum eis iniit, se nempe līberālūrum eos e statu peccati ac misèriæ, atque in stātum salūtis per redemptorem translatūrum.

21 Q. Quis est Ředemptor electorum Dei?

R. Dominus Jēsus Christus est electorum Dei Rě. dëmpior ūnicus, qui æternus Dei filius quum esset, factus est homo, adeoque fùit, est, eritque Thèānthropos, beavog wrof] e natūris duābus distinctis personă unică in sempiternum.

22. l. Qui autem Christus filius Dei quam esset, factus est homo.

R. Christus filius Dei factus est homo, dum corpus vērum, animamque rationāiem assumpserit sibi, vi Spiritus sancti in utěro, ac ē substantiā virginis Mariæ conceptus, et ex eādem nācủs, immūnis tăměn a peccāto.

22. Q. Quæ munera Christus, u: Redemptor noster, obit?

R. Christus quãtěnus Rědēmptor noster obỉt mūněra Prophēlæ, Sacērdotis ac Rēgis, cum in humiliationis, tum in exaltationis suæ, stātu.

24. Q. Quomodo Prophetæ munere defungitur Christus?

R. Christus dēfungitur Prophetæ muněre, voluntātem Dei in salūtem nostram, nõbis per verbum suum spiritumque rěvēlando. 25. Q. Qua ratione exequitur Christus munus Sacerdotis?

R. Chrīstus exěquitur Sacerdotāle mūnus, semetipsum, sěníěl in sacrificium offērēndo, quo justitiæ dīvīnæ satisfaceret, nosque Deo conciliaret, prout etiam perpětủo pro nobis intercēdendo. 26. Q. Qui exequitur Christus munus regium?

R. Christus exěquitur mūnus rēgium, nõs sibi subjúgando, nos gubernāndo, tuendoque, ut etiam hostes omnēs suos, postrosque coercendo ac debellando. 27. Q. In quo consistit Christi humiliatio?

R. Hủniiliatio Chrīsti in eo consistit, quod fùěrít nātus, et quïděm hằmili conditione, factus sub lēgě, quodque vitæ hūjus miserjās, īram Děī, mortemque crucis execrābilem súbièrit; quod sepultus fuěrit, et sub potestāte mortis aliquamdžū commórātus. 28. Q. In quo consistit Christi exaltatio?

R. Exaltatio Christi consistit in resurrectione ejus a moriŭis tertio diē, ascensu in cælum, sessione ad dextram Dei Pătris, adventu ejus ad mundum judicandum diē novissimo.

29. Q. Qua ratione participes efficimur redemptionis per Christum acquisite?

R Redemptionis per Christum acquīsītæ participés efficimur ējůsdem nöbis efficaci per Spiritum ejus Sanctum applicatione.

30. Q. Quomodo nobis applicas Spiritus redemptionem per Christum acquisitam?

R. Spīrītus nobis applịcat redemptionem per Christum acquisītam, fidem in nobis efficiendo, ac per eandem nos Christo in vocatione nostrā efficaci ūniendo.

31. Q. Quid est Vocatio efficax?

R. Vocatio efficax est spīrītus Dei opūs, quo nos pecGāti nostri mísériæque argůēns, mentēs nostras cognitione Christi illuminans, voluntates nostrās rěnovāns, prorsùs nobis persuādět, et vīrēs sufficit, ut Jēsum Chrīstum amplectāmur, gratuito nobis oblātém in Evangělio.

32. Q. Quænam beneficia in hac vita consequuntur ii, qui sunt vQcati efficaciter?

R. Qui vócāti sunt efficaciter, Justificationem, Adoptionem, et Sanctificationem in hac vītā conséquuntur, ūnā cum omnibus iīs běněficiīs, quæcunque solēnt in hac vītā cómitāri illas, aut ab iisdeni promānāre.

33. Q. Quid est justificatio?

R. Justificatio est actus gratiæ Dei gratuitæ, quo pecdāta nobis condonat omnia, nosque tanquam justos in conspectu suo accipit, propter sõlam Christi justitiam nobis impütātam, ac per fidem tantum apprěhēnsam.

34. Q. Quid est adoptio?

R. Adoptio est actus gratiæ Dei gratuïtæ, quo in nů. měrum recipimur, ac jus obtīnēmus ad omnia privilēgia filiorum Dei.

35 Q. Quid est Sanctificatio.?

R. Sanctificatio est opůs gratiæ, quo in tõtõ hómine sècundum imaginem Dei renovāmur, et potentēs efficimur, qui magis indiēs rnagisque peccāto quiděm moriāmur, justitiæ autem vīvāmus.

36. Q. Quænam sunt illa beneficia quæ Justificationem, Adoptiorem et Sanctificationem in hac vita vel comitantur, vel ub eis promo. nant?

R. Quæ Justificationem, Adoptionem, ac Sanctificationen, in hac vitā, vel comitantur, vel ab eis promānant běněficia, sunt certitūdo ámöris Dei, pax conscien.

« AnteriorContinua »