Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

of money, let him be deposed, both be and the party who ordained him, and let him be cut off in every way from communion, as Simon Magus was by (me) Peter.

30. Εί τις επίσκοπος κοσμικούς άρχουσι χρησάμενος, δι' αυτών εγκρατής εκκλησίας γένηται, καθαιρείσθω και αφοριζέσθω και οι κοινωνούντες αυτό πάντες.

[1. marg. ed. 2. αφοριζέσθωσαν.]

Si quis Episcopus sæcularibus potestatibus usus Ecclesiam per ipsas obtineat, deponatur, et segregentur omnes qui illi communicant.

If any Bishop shall make use of secular interest and through it becomes possessed of a Church, let him be deposed, and excommunicated, and likewise all who hold communion with him be excommunicated.

31. Εί τις πρεσβύτερος καταφρονήσας του ιδίου επισκόπου χωρίς συναγάγη και θυσιαστήριον έτερον πήξη, μηδέν κατεγνωκώς του επισκόπου εν ευσεβεία και δικαιοσύνη, καθαιρείσθω ως φίλαρχος τύραννος γάρ έστιν ωσαύτωςδε και οι λοιποί κληρικοί και όσοι' αν αυτή προσθώνται οι δε λαϊκοί αφοριζέσθωσαν" ταύτα δε μετά μίαν και δευτέραν και τρίτην παράκλησιν του επισκόπου γινέσθω.

[l. marg. ed. 2. συναγωγήν--2. marg. ed. 2. καταγγους-3. Cot. omits ωσαύτως-4. marg. ed. 2. κληρικοί όσοι.]

Si quis Presbyter, contemnens Episcopum suum, seorsiin collegerit et altare aliud erexerit, nihil habens quo reprehendat Episcopum in causa pietatis et justitiæ deponatur, quasi principatus amator existens; est enim tyrannus; et cæteri Clerici, quicunque tali consentiunt, deponantur; Laici vero segregentur. Hæc autem post unam et secundam et tertiam Episcopi obsecrationem fieri conveniat.

If any Priest, in contempt of his own Bishop, shall get together a separate congregation and erect another altar, having no charge to bring against the Bishop, in any matter touching piety and justice, let him be deposed as one fond of rule (for he is a tyrant), and in like manner the rest of the Clerks, and as many others as take part with him ; but let the Laity be excommunicated ; let not, however, these steps be taken except after one, two and three exhortations by the Bishop.

32. Εί τις πρεσβύτερος και διάκονος υπό επισκόπου γένηται εν αφορισμό, τούτον μη εξείναι παρ' ετέρου δεχθήναι, άλλ' ή παρά του αφορίσαντος αυτον, ει μη αν κατά συγκυρίαν τελευτήση και αφορίσας αυτόν επίσκοπος.

ο [Ι. marg. ed. 2. άφωρισμένος-2. marg. ed. 2. δέχεσθαι.]

Si quis Presbyter aut Diaconus ab Episcopo suo segregetur, hunc non licere ab alio recipi, sed ab ipso, qui eum sequestraverit, nisi forsitan obierit Episcopus ipse, qui eum segregasse cognoscitur. If

any Priest or Deacon be removed by a Bishop, it is not lawful for him to be received by any other except the one who removed him, unless perchance the Bishop who removed him shall happen to die.

[ocr errors]

33. Mηδένα των ξένων επισκόπων ή πρεσβυτέρων ή διακόνων άνευ συστατικών προσδέχεσθαι· και επιφερομένων δε αυτών, ανακρινέσθωσαν και εί μεν ωσι κήρυκες της ευσεβείας, προσδεχέσθωσαν· ει δε μή γε, τα προς τας χρείας αυτούς επιχορηγήσαντες, είς κοινωνίαν αυτούς μή προσδέξησθε πολλά γαρ κατά συναρπαγήν γίνεται.

[1. Cot. συστατικών γραμμάτων-2. Cot. προσδέχεσθε-3. marg. ed. 2. την χρείαν αυτοίς.]

Nullus Episcoporum peregrinorum aut Presbyterorum aut Diaconorum sine commendaticiis suscipiatur epistolis; et cum scripta detulerint, discutiantur attentius, et ita suscipiantur, si prædicatores pietatis exstiterint; sin 'minus, nec quæ sunt necessaria subministrentur eis et ad communionem nullatenus admittantur; quia per subreptionem multa proveniunt.

[N. B. By comparing the Latin of Dionysius with the Greek, it would seem that he found in his copy of the Canons-ει δε μή, μήτε τα προςμήτε εις κοινωνίαν αυτούς μηδαμώς-]

Let no strange Bishop, or Priest or Deacon be received without letters commendatory; and when they are brought, let them be examined carefully; and if they are messengers of piety, let them be received; but if not, after furnishing them with what is necessary for their wants, do not receive them into fellowship; for many are surreptitious.

66

34. Τους επισκόπους εκάστου έθνους ειδέναι χρή τον εν αυτοίς πρώτον και ηγείσθαι αυτόν ως κεφαλήν και μηδέν τι πράττειν περιττόν άνευ της εκείνου γνώμης εκείνα δε μόνα πράττειν' έκαστον, όσα τη αυτού παροικία επι βάλλει και ταϊς υπ' αυτήν χώραις" αλλά μηδε εκείνος άνευ της πάντων γνώμης ποιείτω τι· ούτω γάρ ομόνοια έσται και δοξασθήσεται ο θεός δια Κυρίουεν αγίω πνεύματι, ο πατήρ και ο υιός και το άγιον πνεύμα.

[1. Cot. μόνα έκαστον-2. marg. ed. 2, αυτό-3. Cot. Χριστού in text; in marg. al. Κυρίου."-4. marg. ed. 2 says that ο πατήρ-πνεύμα are wanting in another copy: they are omitted in Cot.)

Episcopos gentium singularium scire convenit, quis inter eos primus habeatur; quem velut caput existiment et nihil amplius præter ejus conscientiam gerant, quam illa sola singuli, quæ Parochiee propriæ et villis, quæ sub ea sunt, competunt. Sed nec ille præter omnium conscientiam faciat, aliquid. Sic enim unanimitas erit, et glorificabitur

, . Deus per Christum in Spiritu Sancto.

It is meet that the Bishops of each nation (province) should know who is the chief amongst them, and consider him as their head, and do nothing of consequence without his cognisance; and that each should do that alone, which appertains to his own parish (diocese] and the country subject to it. But let not even the chief do any thing without the cognisance of all; for thus will there be unanimity, and God be glorified through the Lord with the Holy Ghost.-[The Father, the Son, and the Holy Ghost.]

35. 'Επίσκοπον μη τολμάν έξω των εαυτού όρων χειροτονίας ποιείσθαι εις τάς μη υποκειμένας αυτή πόλεις και χώρας" ει δε ελεγχθείη τούτο πεποιηκιώς παρά την των κατεχόντων τας πόλεις εκείνας ή τας χώρας γνώμην, καθαιρείσθω και αυτός και ούς εχειροτόνησεν.

Episcopum non audere extra terminos proprios ordinationes facere in civitatibus et villis, quæ illi nullo jure subjectæ sunt.

Si vero convictus fuerit hoc fecisse, præter eorum conscientiam, qui civitates ipsas et villas detinent, et ipse deponatur et qui ab illo sunt ordinati.

Let not a Bishop presume to grant ordinations beyond his own proper boundaries, for cities and towns not under his jurisdiction. And if he be convicted of having so done without the cognisance of those

possessing such cities and towns, let him be deposed, and those also whom he has ordained.

36.

Εί τις χειροτονηθείς επίσκοπος μη καταδέχοιτο την λειτουργίας και την φροντίδα του λαού την εγχειρισθείσαν αυτό, τούτον άφωρισμένον τυγχάνειν, έως αν καταδέξηται ωσαύτως και πρεσβύτερος και διάκονος ει δε απελθών, μη δεχθείη, ού παρά την εαυτού γνώμην αλλά παρά την του λαού μοχθηρίαν, αυτός μεν έστω? επίσκοπος, ο δε κλήρος της πόλεως αφοριζέσθω ότι τοιούτου λαού ανυποτάκτου παιδευταί ουκ εγένοντο.

[1. marg. ed. 2 says that the words ωσαύτως πρεσβύτερος και διάκονος and απελθών are wanting in another copy-2. marg. ed. 2, μενέτω.]

Si quis Episcopus non susceperit officium et curam populi sibi commissam, hic communione privetur, quoadusque consentiat, obedientiam commodans. Similiter autem et Presbyter et Diaconus. Si vero perrexerit, nec receptus fuerit, non pro suâ sententiâ, sed pro malitiâ populi, ipse quidem maneat Episcopus; Clerici vero civitatis communione priventur eo quod eruditores inobedientis populi non fuerunt.

[N. B. After 'Episcopus,' Dionysius has omitted ordinatus,' answering to χειροτονηθείς.]

If a Bishop, after ordination, shall not undertake the ministry and charge of the people committed to his hands, let him be excommunicated until he does undertake it, and in like manner a Priest and Deacon. But if after proceeding thither he is not received, not from his own determination but the improper conduct of the people, let him remain the Bishop; but let the Clergy of the city be excommunicated, because they have not been the instructors of an unruly people.

[ocr errors]
[ocr errors]

37. Δεύτερον του έτους σύνοδος γινέσθω των επισκόπων, και ανακρινέτωσαν! αλλήλους τα δόγματα της ευσεβείας και τας εμπιπτουσας εκκλησιαστικάς αντιλογίας διαλνέτωσαν άπαξ μεν τη τετάρτη εβδομάδα της πεντηκοστής δεύτερον δε Υπερβερεταίου δωδεκάτη.

[1. Cot. in marg. ανευρενέτωσαν.]

Bis in anno Episcoporum Concilia celebrentur; ut inter se dogmata pietatis explorent, et emergentes Ecclesiasticas contentiones amoveant; semel quidem quartâ septimanâ Pentecostes; secundo vero duo decimâ die mensis Hyperberetæi, id est juxta Romanos quarto Idus Octobris. Twice a year let there be held a Synod of the Bishops, and let them examine each other in the articles of religion, and settle the controversies that may have arisen in the Church; and let the first Synod be in the fourth week of Pentecost, and the second on the twelfth of Hyperberetæus (October).

38. Οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι άνευ γνώμης του επισκόπου μηδεν επιτελείτωσαν αυτός γάρ έστιν ο πεπιστευμένος τον λαόν του Κυρίου και τον υπέρ των ψυχών αυτών λόγον απαιτηθησόμενος.

Presbyteri et Diaconi præter Episcopum nibil agere pertentent; nam Domini populus ipsi commissus est, et pro animabus eorum hic redditurus est rationem.

Let the Priests and Deacons complete nothing without the cognisance of the Bishop, for he is the person intrusted with the people of the Lord, and from whom an account of their souls will be demanded.

39. Πάντων των εκκλησιαστικών πραγμάτων και επίσκοπος εχέτω την φροντίδα, και διοικείτω αυτά ως θεού εφορώντος μη εξείναι δε αυτώ σφετερίζεσθαι τι εξ αυτών ή συγγενέσιν ιδίοις τα του θεού χαρίζεσθαι ει δε πένητες είεν, επιχορηγείτω ως πένησιν, αλλά μη προφάσει τούτων, τα της εκκλησίας απεμπολείτω.

[1. Cot. ώσιν : in marg. al. είεν.]

Omnium negotiorum Ecclesiasticorum curam Episcopus habeat; et ea velut Deo contemplante dispenset; nec ei liceat ex his aliquid omnino contingere, aut parentibus propriis, quæ Dei sunt, condonare. Quod si pauperes sint, tanquam pauperibus subministret nec eorum occasione Ecclesiæ negotia deprædetur.

Of all Ecclesiastical matters let the Bishop have the care, and administer them, as if under the eye of God; nor let it be lawful for him to appropriate any part of them to himself, or to bestow upon his relations what belongs to God. But if they are poor, let him contribute to their pecuniary wants, but not on their account dispose of the property of the Church.

« AnteriorContinua »