Imatges de pàgina
PDF
EPUB

rable unto certain which trusted in themselves that

they were righteous, and despised others:

10 Two men went up into the temple to pray : the one a pharisee, and the other a publican.

11 The Pharisee stood and prayed thus with himself God, I thank thee, thatIam not as other men are, extortioners, unjust, adulterers,

or even as this Publican.

12 I fast twice in the

[blocks in formation]

யஉ வாரத்துக்குள்ளே இரண்டு

week I give tithes of all that தரம் உபவாசிக்கிறேன். எனக்

I possess.

[blocks in formation]

for

டான யாவற்றிலும் பத்தி வான் றைச் செலுத்துகிறேனென்றான்.

யங பின்பு ஆயக்காரன் தூரமா ய்நின்று தன்கண்களையும் வானத் துக்குயர்த்தத்துணியாமல தன்மா ர்பிலேயடித்துக்கொண்டு பராபர னே பாவியாகிய என்மேலிரக்கமா யிருமென்றான்.

[ocr errors]

உங

14 I tell you, this man யச அவனல்ல இவனே நீதிமா went down to his house jus- னாக்கப்பட்டவனாய்த் தன் tified rather than the other: every one that exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted.

15 And they brought unto him also infants, that he would touch them: but when

his disciples saw it, they rebuked them.

16 But Jesus called them unto him, and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not:

குத்திரும்பிப்போனானென்று களுக்குச் சால்லுகிறேன். தன்னை யுயர்த்துகிறவன் தாழ்த்தப்படுவா ன். தன்னைத் தாழ்த்துகிறவனே உய ர்த்தப்படுவானென்றார்.

ரு பின்பு குழந்தைகளை யவர் தாடும்படிக்கு அவரிடத்திற்கொ ண்டுவந்தார்கள். சீஷர் அதைக்க ணடு அவர்களையதட்டினார்கள்.

[merged small][merged small][ocr errors]

டைய இராசசியம அப்படிப்பட for of such is the kingdom

டவர்களை யுடையதே.

யஎ எவனாகிலும்

பிள்ளையைப்

போலப் பராபரனுடைய இராச

of God.

17 Verily Isay unto you, Whosoever shall not receive

சியத்தை யேற்றுக்கொள்ளாவிட் the kingdom of God as a டால் அதிற் பிரவேசிக்கமாட்டா னென்றார்.

யஅ அப்பொழுது தலைவனொரு வன் அவரை நோக்கி, நல்ல போதக ரே நித்திய சீவனைச்சுதந்தரித்துக் கொள் ளு, ம்படிக்கு நான் என்னசெ ய்ய வேண்டுமென்று கேட்

ான.

யகூ அதற்கு இயேசுவானவர் சொன்னது நீர் என்னை நலலவரெ ன்று ஏன் சால கிறீர். பராபர னொருவரே யல்லாமல் மற்றொருவ னும் நல்லவனல்லவே.

ருப்பா

little child shall in no wise enter therein.

18 And a certain ruler asked him, saying, Good Master, what shall I do to inherit eternal life?

19 And Jesus said unto

him, Why callest thou me good? none is good, save one, that is God.

உய விபசாரம் பணணாதி 20 Thou knowest the comயாக, கொலைசெய்யாதிருப்பாயா mandments, Do not commit க, களவுசெய்யாதிருப்பாயாக, adultery, Do not kill, Do not பொய்ச்சாட்சிசொல்லாதிருப்பா

யாக, உன் தகப்பனையும் உன்தா யையுங் கனம்பண்ணுவாயாக வெ ன்று சொல்லுகிற கற்பனைகளையறி ந்திருக்கிறீரேயென்றார்.

.

உக அதற்கு அவன் அவைகளை

steal, Do not bear false witness, Honour thy father and thy mother.

21 And he said, all these

யெல்லாம் என் சிறுவயது முதற்கை have I kept from my youth க்கொண்டிருக்கிறேனென்றான்.

up.

உஉ யேசுவானவர் அதைக்கே 22 Now when Jesus heard ட்டு அவனுடனேசொன்னது, பின் these things, he said unto னும் ஒன்றை நீர்செய்யவேண்டிய him, Yet lackest thou one காயிருக்கின்றது. உமக்குண்டான thing: sell all that thou hast வைகளையெல்லாம் நீர்விற்றுப்பர anddistribute unto the poor, மண்டலத்திலே யுமக்குப்போக்கி and thou shalt have treaசமுண்டாயிருக்கும்படிக்குத் தரி sure in heaven: and come, த்திரருக்குப் பங்கிட்டுக்கொடுத்து follow me. ப்பினபுவந்து எனக்குப்பின்செல்ல வேண்டுமென்றார்.

உங அவன்மிகுந்த ஐசுவரியவா

23 And when he heard

னபடியினாலே அந்தவசனத்தை this, he was very sorrowful: க்கேட்டபொழுது மிகுந்ததுக்கம் for he was very rich. அடைந்து (போனான்.)

உச அவன் மிகுந்

துக்கம் அ 24 And when Jesus saw டைந்ததை இயேசுவானவர்கண்டு that he was very sorrowful, சொன்னதாவது; ஆஸ்திகளையுடை he said, How hardly shall

[ocr errors]

they that have riches enter into the kingdom of God!

25 For it is easier for a camel to go through a needle's eye, than for a rich man to enter into the kingdom of

God.

29 And he said unto them, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God's sake,

26 And they that heard உசு அதைக்கேட்டவர்கள்சொ it said, Who then can be ன்னது, அப்படியானால் யார் இர saved? ட்சிக்கப்படுவார்களென்றார்கள்.

27 And he said, the things உஎ அதற்கவர் சொன்னது, ம which are impossible with னிதராலாகமாட்டாதவைகள்பரா men are possible with God. பரனாலேயாகுமென்றார். 28 Then Peter said, Lo, we have left all, and followed

உஅ அப்பொழுது பேதுரு அ வரைநோக்கி, இதோ நாங்கள் எல் லாவற்றையுமவிட்டு உழக்குப்பின் சென்று வருகிறோமென்றான்.

thee.

உக அதற் கவர்சொன்னது, ராபரனுடைய இராசசியததினிமி ததமாக வீட்டையாவது தாய்தக ப்பன்மாரையாவது சகோதரரை யாவது மனைவியையாவது பிள்ளை களையாவது விட்டயாவரும்,

யவர்களபராபரனுடைய இராச்சிய ததிற்பிரவேசிப்பது மிகவும் அரிது. உரு ஒட்டகமானது ஒரு ஊசி யின் காதிலே நுழைவது எளிதானா ஐசுவரியவான பராபரனுடைய ராச்சியததிற் பிரவேசிக்கிறதும் எ ளிதாயிருக்குமென்றார்.

30 Who shall not receive manifold more in this present time, and in the world to come life everlasting.

31 Then he took unto him the twelve, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of man shall be accom plished.

32 For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully eutreated, and spitted

on:

கூய இம்மையிலே அதிகமடங காயும மறுமையிலே நித்திய சீவ னையும அடையாமலிருப்பதில்லை யென்றார்.

கூக பின்பு அவர் பன்னிருவரைச் சேர்த்துக்கொண்டு அவர்க ட னேசொன்னது, தோ எருசலே முக்குப்போகிறோம் அங்கே மனித னுடைய குமாரனைக்குறித்துத்தீர் க்கதரிசிகளாலெழுதப்பட்டயாவு

ம்நிறைவேறும்.

கூஉ எப்படியெனில் அவன்புறத் தேசத்தாருக்கொப்புக்கொடுக்கப் பட்டுப்பரியாசமும் நிந்தையும் அ டைந்து துப்பப்படுவான்.

33 And they shall scourge ஙங அல்லாமலும் அவனை வாரி him, and put him to death : னால் அடிததுக் கொலைசெய்வார் and the third day he shall கள், மேலும்மூன்றாம் நாளிலே உயி rise again. ரோடெழுந்திருப்பானென்றார்.

K

G

ஙச அவர்கள் இவைகளி லொன் 34 And they understood றையும் உணரவில்லை. அவைகளின் none of these things: and பொருள் அவர்களுக்கு மறைவாயி this saying was hid from ருந்தது. அவர்சொன்னவைகளைய them, neither knew they the றியாமலிருந்தார்கள். things which were spoken. 35 And it came to pass, that as he was come nigh unto Jericho, a certain blind man sat by the way side begging:

ஙரு அவர் இயேரிகோ வூருக்குச் சமீபமானபொழுது வழியருகே உ ளுககாந்து பிச்சைகேட்டுக்கொண் டிருக்கிற ஒருகுருடன.

36 And hearing the multitude pass by, he asked what it meant.

ஙச சனங்கள் நடக்கிறதைக்கே ள்விப்பட்டு இதென்ன வென்று வி சாரித்தான்.

ஙஎ நாசரேத்தூரானாகிய இயே சுநடந்துபோகிறாரென்று அவனுக கறிவித்தார்கள்.

நஅ அப்பொழுது அவன் இயே சுவே தாவீதின் குமாரனே எனக்கி ரங்குமென்று அதிகமாய்க் கூப்பி

[blocks in formation]

37 And they told him, that Jesus of Nazareth passeth by.

38 And he cried, saying, Jesus, thou Son of David, have mercy on me.

39 And they which went before rebuked him, that he should hold his peace: but he cried so much the more, Thou Son of David, have -mercy on me.

40 And Jesus stood, and commanded him to be brought unto him : and when he was come near, he ask ed him,

சுய அப்பொழுது இயேசுவான வர் நினறு அவனைத் தமமிடததிற் கொண்டுவரும்படி கட்டளையிட டார். அவன்கிட்டவந்தபொழுது அவர் அவனை நோக்கி,

சக நானுனக்கு என்ன செய்ய வேண்டு மென்றிருக்கிறா யென்றார். அதற்கவன ஆண்டவரே நான்பார் வையடையும்படி செய்ய வேண்டு மென்றான்.

42 And Jesus said unto

சஉ இயேசுவானவ ர் அவனை நோக்கி, நீபார்வையடைவாயாக. him, Receive thy sight; thy ன்விசுவாசம உன்னை இரட்சித faith hath saved thee. ததெனறார்.

சங உடனே அவன் பார்வைய 43 And immediately he reடைந்து பராபரனைப்புகழ்ந்து அ ceived hissight, and followed வருக்குப் பினசென்றான். அதைக்க him, glorifying God : and all ண்ட சனங்களெல்லாரும் பராபர the people, when they saw னுக்குத்துதிசெலுத்தினார்கள். it, gave praise. unto God.

41 Saying, What wilt thon that I shall do unto thee? And he said, Lord, that I may receive my sight

[blocks in formation]

3 And he sought to see Jesus who he was; and could not for the press, because he was little of stature.

யாகூ. அதிகாரம்.

பின்பு அவர் இயேரிகோ வூரிற் பிரவேசித்து அப்புறம் நடந்து போனார்.

உ அப்பொழுது ஆயக்காரருக் குத்தலைவனுமாய் ஐசுவரியவா னு மாயிருந்த சக்கேயு என்னப்பட்ட மனிதன இயேசுவானவரை யறியும படிக்கு அவரைப்பார்க்க வகைதே

டினான்.

ங அவன் குட்டையனானபடியா ற் சனக்கூட்டத்திலே அவரைக்கா ணக்கூடாமலிருந்தது.

ச அப்பொழுது அவன் அவரை

4 And he ran before, and climbed up into a sycamore ப்பார்க்கும்படிக்கு முன்னாக ஒடி. tree to see him : for he was அவர்செல்லுகிறவழியிலே நிற்கன்ற காட்டத்திமரததின்மேலேறினான். ரு இயேசுவானவர் அந்த இடத்

to pass that ray.
5.And when Jesus came
to the place, he looked up,
and sasv him, and said unto
him, Zaccheus, make haste,
and come down; for to day
I must abide at thy house.
6 And he made haste,
and came down, and receiv-
ed him joyfully.
7 And when they saw it,
they all murmured, saying,
That he wasgone to be guest
with a man that is a sinner.

8 And Zaccheus stood, and said unto the Lord; Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor; and if Ihave takenany thing from any man by false accusation, I restore him fourfold..

9 And Jesus said unto him, This day is salvation eome to this house, forso

லேத

திற்ெ
ன் ற பாழுது அண்னாந்து
பார்த் து அவனைக்கண்டுசக்கேயுவே
இ ன்றைக்கு நான உன்வீட்டி
ங்கவேண்டும். ஆகையால் நீ சீக்கிர
மாயிறங்கிவாவென்றார்.

கா அந்தப்படியவன் சீக்கிரமா யிறங்கிச் சந்தோஷத்தோடேயவ ருக்கு உபசாரஞ்செய்தான்.

அதைக் கண்ட அனைவருஞ் சொன்னது, இவர்பாவியான மனித னிடத்திலே தங்கும்படிக்குப்போ கிறாரென்று மொறுமொறு த்தார்

[blocks in formation]
« AnteriorContinua »