Imatges de pàgina
PDF
EPUB

ன்று சொல்லியிருக்க, எப்படியவர் him Lord, how is he then அவருடைய குமாரனாவாரென்றார். his son? சரு அப்பொழுது சனங்களெல் லாருங்கேட்க அவர்தமமுடைய சீ ஷருடனே சொன்னதாவது;

45 | Then in the audience of all the people he said unto his disciples,

சசு நீளமான வஸ்திரங்களைத்த ரித்து நடக்க மனதாயிருந்து சந தைகளில் வாழ்த்து தலையுஞ் செப ஆல் லயங்களில் முதல் ஆசனங்களை யும் விருந்துகளில் முதலிடங்களை யும் விருமபி,

ச எ கைம்பெண்களுடையபொ ருள்களைப் பட்சித்து வஞ்சகமாய் விஸ்தாரமான செபம பண்ணிவரு வேதபாரகருக்கு நீங்களிடங் கொடாமல் எச்சரிக்கையா யிருங் கள். அவர்களே அதிக ஆக்கினையை யடைவார்களென்றார்.

ண்டார்.

உ அல்லாமலும் இரண்டு காசை யதிலேபோட்ட ஒரு ஏழை க் கைம் பெண்ணையும் அவர் கண்டு,

ங இந்த ஏழைக்கைம்பெண் மற றெல்லாரிலும் அதிகம் போட்டா ளன்று மெய்யாய் உங்களுக்குச சொல்லுகிறேன்.

46 Beware of the scribes, which desire to walk in long robes, and love greetings in the markets, and the highest seats in the synagogues, and the chief rooms at feasts;

உக. அதிகாரம்.

CHAPTER XXI.

பின்பு அவர் கண்ணை யுயர்த்தி

ND he looked up, and saw the rich men cast

ப்பார்க்கிறபொழுது, ஐசுவரியவா

ன்கள் தங்கள் காணிக்கைகளைத்த ing their gifts into the treaரும்பபெட்டியிற் போடுகிறதைக்க

sury.

47 Which devour widow's houses, and for a shew make long prayers: the same shall receive greater dam

nation.

னது;

சு நீங்கள் பார்க்கி வைகளில்

AN

2 And he saw also a certain poor widow casting in thither two mites.

3 And he said of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast inmore than they all:

ச எப்படியெனில் அவர்களெல் 4 For all these have of லாருந் தங்கள் பரிபூரணத்தில் எடு their abundance cast in unத்துத்தேவகாணிக்கைப்பெட்டியி to the offerings of God : but ற்போடடார்கள். இவள் தன்குறை she of her penury hath cast விலே தன் சீவனத்துக் ணடான in all the living that she யாவையும்போட்டாளென்றார். had.

ரு பின்பு சிலர் தேவாலயத்தை க்குறித்து, அது அழகான கற்க ளாலுங் காணிக்கைகளாலும் அல் ங்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தனறு சொன்ன பொழுது அவர் சொன்

5 And as some spake of the temple, how it was adorned with goodly stones and gifts, he said,

6 As for these things

which ye behold, the days will come, in the which there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down. 7 And they asked him saying, Master, but when shall these things be? and what sign willtherebe when these things shall come to pass?

8 And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name, saying, Iam Christ; and the time draweth near: go ye not therefore after them.

9 But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified: for thesethings must first come to pass: but the end is not by and by.

10 Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom :

11 And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences: and fearful sights and great signs shall there be from heaven.

ஒருகல் மறறெருகல்லின் மேலிராத எ லாம் இடிக்கப்படும் நாள்கள்வரு மன்றார்.

எ அப்பொழுது அவரை யவர் கள் நோக்கிப்போதகரே, அவைகள் எப்பொழுது நடக்கும். அவைகள் சமபவிக்குங் காலத்துக் கடையா ளமென்ன வன்று கேட்டார்கள்.

அ அதற்கவர் சொன்னது; அ நேகர் என் நாமத்தையெடுத்து த்த ங்களை அவரேயென்றுங் காலஞசமீ பமாய் வந்ததென்றுஞ் சொல்லு வார்கள். நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படா தபடிக்கு எச்சரிக்கை யுள்ளவர்க ளாய் அவர்களுக்குப்பின் செல்லா மலிருங்கள்.

கூ அல்லாமலும் யுத்தங்களையுங் கலகங்களையுங் குறித்துக் கேள்விப் படும்பொழுது தி லடையாதிருங் கள். அப்படிப்ப வைகள் முன் நடக்கவேண்டுமே ஆனாலும் முடிவு உடனே வராதென்று சொல்லிப்பி ன்பு திருவுளமபற்றினதாவது;

ய ஒரு சனக்கூட்டம் மறறொ சனக்கூட்டத்துக்கும் ஒரு இராச சியததார் மற்றொரு இராச்சியத தாருக்கும் விரோதமாக எழும்பு வார்கள்.

யக அல்லாமலும் பல இடங்க ளிலே பூமி மிகவும் அதிர்தலும் பஞ் சங்களும் பெருவாரிக் காய்ச்சல்க ளுமுண்டாயிருக்கும். வானத்திலிரு நது பயமுண்டாக்குகிற காரியங் களும் பெரிய அடையாளங்களுமு ண்டாகும்.

யஉ

12 But before all these, அவைகளெல்லாவற்றுக்கு they shall lay their hands ம்முன்னே என்னுடைய நாமத்தினி on you, and persecute you, மித்தம அவர்கள் உங்கள் மேலே delivering you up to the sy - தங்கள் கைகளைப்போட்டு உங்களை nagogues, and into prisons, த்துன்பப்படுத்தி, செப ஆலயங்க being brought before kings ளுக்குஞ் சிறைச்சாலைகளுக்கும் ஒ ப்புக்கொடுத்து இராசாக்களுக்கு

ந்துரைகளுக்கும் முன்பாகக் கொ and rulers for my name's

ண்டுபோவார்கள்.

யங ஆனாலும் அது ஙகள் சா கொடுக்கும்படிக்கு ஏதுவாயி

ட்சி கொ

ருக்கும்.

யச ஆகையால் எப்படி மாறுத் தரவுசொல்லலாமென்று நீங்கள்க வலைப்படாதிருக்கும்படி உங்கள்ம னதைத் திடப்படுத்துங்கள்.

யரு நானே யுங்களுக்குத் (தகுதி யான) பேச்சையும் ஞானத்தையுங கொடுப்பேன். உங்கள் எதிராளிக

sake.

13 And it shall turn to you for a testimony.

14 Settle it therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall

answer :

15 For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall

ள் யாவரும் அதற்குவிரோதமாய்ப் not be able to gainsay nor பேசவும் எதிர்நிற்கவும் மாடடார் resist.

கள்.

16 And ye shall be

யகா அன்றியும் பெற்றாராலுஞ் சகோதரராலும் இனத்தாராலுஞ betrayed both by parents, சிநேகிதராலுங் காட்டிக் ப்படுவீர்கள். உங்களிற் சிலரைக்

கொலைசெய்விப்பார்கள்.

காடுக்க

யஎ என் நாமத்தினாலே நீங்கள் சகலவிதமான மனிதராலும் பகை க்கப்படுவீர்கள்.

யஅ ஆனாலும் உங்கள் தலையின் மயிரிலொன்றாகிலும் அழியாது. யகூ பொறுமையினாலே உங்கள் ஆத்துமாக்களைக் கா துக் கொள் ளக்கடவீர்கள்.

உய அன்றியுஞ் சேனைகளால் எ ருசலேம் வளைக்கப்பட்டிருக்கிற தை நீங்கள் காணும்பொழுது, அ தின் அழிவு சமீபமாயிற்றென்றறியு

ஙகள்.

and brethren, and kinsfolks, and friends; and some of you shall they cause to be put to death.

17 And ye shall be hated of all men for my name's sake.

18 But there shall not an hair of your head perish.

19 In your patience possess ye your souls.

20 And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh.

21 Then let them which are in Judea flee to the mountains; and let them which are in the midstof it depart out;

உக அப்பொழுது யூதேயாநா ட்டிலிருப்பவர்கள் மலைகளுக்கு ஒ டிப்போகவும், எருசலேமுக்குள் ளேயிருப்பவர்கள் வெளியே புறபப வும் நாட்டுப்புறங்களிலிருப்பவ and let not them thatare in ர்கள் அதற்குள் பிரவேசியாமலிருக thecountries enter thereinto. கவுங்கடவர்கள்.

22 For these be the days

உஉ எழுதியிருக்கிற யாவும் நி றைவேறும்படியாய் அந்நாள்களே of vengeance, that all things பழிவாங்குதற்கானவைகளா யிருக

which are written may be

fulfilled.

[blocks in formation]

25 And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars ; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the உபத்திரவமுண்டாகும். சமுத்திர sea and the waves roaring;

உரு சூரியனிலுஞ் சந்திரனிலும் நட்சத்திரங்களிலும் அடையாள ங்கள் தோன்றும். பூமியின் மேலுள் ள் சனங்களுக்குள்ளே கலக்கமான

26 Men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be shaken.

27 And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory.

28 And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh.

29 And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees;

30 When they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand. 31 So likewise ye, when

மும அலைகளுங் கோஷ்டமா யிரு

க்கும்.

உ வானத்திற் பலமானவைக் ளும் அசையும். ஆதலாற் பூலோ கத்தின்மேல் வருகிறகாரியங்களுக் குப்பயந்து அவைகளைநோக நாக்கிப்பா ர்க்கிறதினாலே மனிதர்கள் சோர்ந் துபோவார்கள்.

உஎ அப்பொழுதுமனிதனுடை ய குமாரனை மிகுந்த வல்லமையோ டும் மகிமையோடும் மேகத்தில்வர க்காண்பார்கள்.

உஅ அவைகள் சம்பவிக்கத்தொ டங்கும்பொழுது, உங்கள் மீட்புச் சமீபமாய்வருவதால் நீங்கள் நிமிர் ந்து, உங்கள் தலைகளை யுயர்த்தக் கடவீர்களென்று சொல்லி,

உகூ பின்பு உவமையாய்ச் சொ ன்னதாவது; அத்திமரத்தையும் ம ற்றச் சகலமரங்களையும்பா

ஙகள்.

கூய அவைகள் தளிர்க்கிறதை ந் ங்கள் காணும்பொழுது, வசந்தகா லஞ் சமீபமாயிற்றென்று அறிகிறீ ர்கள்

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ஙசு ஆகையால் இனிச்சமபவிப பவைகள் யாவுக்கும் நீங்கள் தப்பி த்துக்கொண்டு, மனிதனுடைய கு மாரனுக்கு முன்பாக நிற்கப்பாத்தி ரவான்களென்றெண்ணப்படும் படி க்கு, எக்காலமுஞ்செபமபண்ணி வி ழித்திருக்கக் கடவீர்களென்று திரு வுளம்பற்றினார்.

ஙஎ அன்றியும் அவர் பகற்கால ங்களிலே தேவாலயத்தி லுபதேசி த்துக்கொண்டு, இராக்காலங்களில் வெளியேபோய் ஒலீவமலையெனன ப்பட்ட மலையிலே தங்கிவந்தார்.

கூஅ அவருடைய உபதேசத்தை க்கேட்கும் படிக்குச் சனங்க ம

[ocr errors]

ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand.

32 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled.

33 Heaven and earth shall pass away: but my word shall not pass away.

34 And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares.

35 For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth.

36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the son of man.

37 And in the day time he was teaching in the temple; and at night he went out, and abode in the mount that is called the mount of Olives.

38 And all the people came early in the morning

லாரும் அதிகாலையிலே தேவாலய to him in the temple, for to ததில் அவரிடத்துக்கு வந்தார்கள.

hear him.

« AnteriorContinua »