Imatges de pÓgina
PDF
EPUB
[blocks in formation]

27 And he came by the Spirit into the temple: and when the parents brought in the child Jesus, to do for him after the custom of the law,

unto him by the HolyGhost, டைய கிறிஸ் துவைக் காணும் முன் that he should not see death, னே நீ மரணம் அடைவதில்லையென before he had seen the று பரிசுத்த ஆவியினாலே அவனுக் Lord's Christ. குஉத்தரவுண்டாயிருந்தது. உஎ அவன் அந்த ஆவியினாலே யேவப்பட்டுத் தேவாலயத்திலேவ ந்திருந்தான். அப்பொழுது இயே சு என்னும் பிள்ளையை நியாயப்பிர மாண முறைமையின்படி செய்யத் தாய் தகப்பன்மார் அவரை உள்ளே கொண்டுவருகையில்,

உஅ அவன் அவரைத் தன்கைக் ளில் ஏந்திக கொண்டு பராபரனைத் தோத்திரித்து ச் சொன்னது.

உகூ ஆண்டவரே, புறத்தேசத் தார்களுக்கு அறிவைக்கொடுப்பத் ற ம உமமுடைய சனங்களாகிய இஸ்ரவேலருக்கு மகிமையுண்டாக குவதற்குமான ஒளியாய்,

ஙய உம்மாலே எல்லாச்சனங்க ளுக்குமுன்பாகவும்,

28 Then took he him up in his arms, and blessed God, and said,

29 Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word :

30 For mine eyes have seen thy salvation,

31 Which thou hast prepared before the face of all people ;

32 A light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel.

33 And Joseph and his mother marvelled at those things which were spoken of him.

34 And Simeon blessed them, and said unto Mary his mother, Behold, thischild is set for the fall and rising again of many in Israel; and for a sign which shall be spoken against;

35 (Yea, a sword shall pierce through thy own soul also,) that the thoughts of many hearts may be revealed.

கூக எத்தனமாக்கப்பட்ட இர ட்சகரை நான் என்கண்களாலேக ண்டபடியினாலே

கூஉ தேவரீர் உமமுடைய வார் த்தையின்படி இப்பொழுது அடி யேனைச் சமாதானத்தோடே யனு பபிவிடுகிறீரென்றான்.

ஙங அப்படி அவரைக்குறித்து ச்சொல்லப்பட்டவைகளை அவரு டைய தாயும் இயோசேப்புங்கேட் டு, ஆச்சரியப்பட்ட ார்கள்.

ஙச பின்னுஞ் சீமேயோன அவ ர்களை ஆசீர்வ தித்து அவருடைய தாயாகிய மரியாளுடனே சான்ன து. இதோ, அநேகருடைய இருத யசிந்தனைகள் வெளியரங்கமாகும் படிக்கு,

[ocr errors]
[ocr errors]

வி

அடை

ஙரு இஸ்ரவேலரில் அநேகர்வி ழுதற்கும் எழுந்திருக்குதற்கும் வி ரோதமாய்ப் பேசப்படும் யாளமாயிருப்பதற்கும் இவர் நிய மிக்கப்பட்டிருக்கிறார். உன் ஆத்து மாவையே ஒருகத்தியுருவிப்போ

36 And there was one

a prophetess, the daughter of Phanuel, of the

கூசா அல்லாமலும் ஆசேருடை யகோத்திரத்திலே பானுவேலினகு Anna மாரத்தியுந்தீர்க்கதரிசியுமாகிய அ ன்னாளென்பவளிருந்தாள். அவள்க ன்னியாய்ப்பின்பு ஏழுவருஷம் புரு ஷனுட னவாழ்ந்து மிகுந்தவயது சென்றவளாயிருந்தாள்.

நஎ ஏறக்குறைய எண்பத்தினா லுவயதுள்ள அந்தக்கைம் பெண். தேவாலயத்தைவிட்டு நீங்காமல, ரவும் பகலுஞ் செபமபணணி உ பவாசித்து, ஆராதனை செய்துகொ ண்டுவந்தாள்.

ஙஅ அவளும் அவவேளையிலே போய் நின்று பராபரனைத்துதித து, எருசலேமிலே மீட்புண்டாகக் காத்திருந்த யாவருடனேயும் அவ ரைக்குறித்துப்பேசினாள்.

கூகூ பராபரனுடைய நியாயப் பிரமாணத்தின்படி சகலத்தையும அவர்கள்செய்துமுடித்தபின்பு கலி லேயா தேசத்திலுள்ள தங்களூரா கிய நாசரேத்தூருக்குத் திரும்பினா ர்கள்.

சுய பிள்ளையானது வளர்ந்து ஆ வியிலே பலனகொண்டு, ஞானத்தா ல் நிறையப்பட்டுத் தேவ தயவுளள வரானார்.

சக அவருடைய தாய் தகப்பன் மார் பஸ்காவின் பண்டிகைக்கு வரு டந்தோறும் எருசலேம் பட்டினத திறகுப்போவார்கள்.

lived

tribe of Aser: she was of a
great age, and had
with an husband
years from her virginity;

seven

37 And she was a widow of about fourscore and four years, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day.

38 And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord, and spake of him to all them that looked for redemption in Jerusalem.

39 And when they had performed all things according to the law of the Lord, they returned into Galilee, to their own city

Nazareth.

40 And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom : and the grace of God was upon him.

41 Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the passover.

42 And when he was

சஉ அந்தப்படிக்கு அவர்பன்னி ரண்டு வயதுள்ளவரானபொழுது, twelve years old, they went அவர்கள் பண்டிகைமுறைமையின் படி எருசலேமுக்குப்போய்,

சங வேண்டிய நாள் அங்கேயிருந் து, பினபுதிருமபிவருகிறபொழுது, பிள்ளையாகிய இயேசு தம்மு -ய தாய்க்கும் இயோசேப்புக்குந் தெ ரியாமல் எருசலேமிலே தானேயிரு. ந்தார்.

சச அவர்கள் அவர் பிரயாணக

up to Jerusalem after the

custom of the feast.

43 And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem; and Joseph and his mother knew not of it. 44 But they, supposing

[blocks in formation]

46 And it came to pass, that after three days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them, and asking them questions.

47 And all that heard him were astonished at his understanding and answers.

Father's business?

50 And they understood not the saying which he spake unto them.

காரருடைய கூட்டத்திலிருப்பா
ரென்றெண்ணி, ஒருநாள் பிரயாண
மாய் நடந்துபோய் இனத்தாருக்
குள்ளும் அறிமுகமானவர்களுக்
ம் அவரைத்தேடி,

சுரு அவரைக் காணாமலிருக்கி பொழுது, எருசலேமுக்குத்திரும் பி, அவரைத்தேடி,

51 And he went down with them, and came to Nazareth, and was subject unto them : but his mother kept all these sayings in

her heart.

[ocr errors]
[ocr errors]

சசு மூன்றுநாளைக்குப்பின்பு தே வாலயத்திலே அவர் போதகருக்கு ளளே யுளுக்காந்திருக்கவும் அவர் களுக்குச் செவிகொடுக்கவும் அவர் களை வினாவவுங் கண்ட டார்கள்.

சஎ அவருடைய வசனங்களைக் கேடடயாவரும் அவருடைய புத தியையும் மாறுததரங்களையுங் குறி த்து, பிரமித்தார்கள்

48 And when they saw him, they were amazed: and his mother said unto him, Son, why hast thou

சஅ (தாய்தகப்பன் மார்) அவ ரைக்கண்டு, அதிசயப்பட்டார்கள். அல்லாமலும் அவருடைய தாய், அவரைநோக்கி, மகனே என்னத்தி

thus dealt with us ? behold,னாலே நீயெங்களுக்கு இப்படிச்செ ய்தாய்? இதோ, உன் தகப்பனும் நானும் விசாரத்தோடே உன்னை த்தேடினோமே யென்றாள்.

thy father and I have sought thee sorrowing.

49 And he said unto them, How is it that ye

சகூ அதற்கவர் நீங்களென்னை ஏன் தேடினீர்கள். நான் என் தகப sought me? wist ye not பனுக்கேற்றவைகளிலே யிருக்கவே that I must be about my ணடியதெனறறியீர்களா என்றார்.

ருய அவர்கள் தங்களுக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தையின (கருத்ை த) உணர்ந்துகொள்ளவில்லை.

ருக பின்பு அவர் அவர்களுடனே கூடப்போய், நாசரேத்தூரிற்சேர் ந்து அவர்களுக்குக் கீழடங்கினார். நடந்த சங்கதிகளை யெல்லாம் அவ ருடைய தாய் தன்னிருதயத்திற்கா த்துக்கொண்டாள்.

52 And Jesus increased

ருஉ இயேசுவானவர் ஞானத்தை

in wisdom and stature, andயும் வயதையும் பராபரனிடத்திலு in favour with God and ம் மனிதரிடத்திலும் தயையையும் அதிகமதிகமாய் அடைந்துகொண்

man.

CHAPTER III.

கூ. அதிகாரம். தீபேரியு ஓராயன இராச்சிய OW in the fifteenth

Now

பரிபாலனம்பண்ணின பதினைந்தா ம்வருடத்திலே பொந்தியு பிலாத Tiberius Cesar, Pontius Piதென்பவன இயூதேயாநாட்டுக்குத் late being governor of Juதுரையாயும் ஏரோதென்பவன் கா dæ, and Herod being teற்பங்காகிய கலிலேயா நாட்டுக்கு trarch of Galilee, and his அதிபதியாயும் அவனுடைய சகோ brother Philip tetrarch of தரனாகிய பிலிப்பென்பவன் காற்ப Iturea and of the region of ங்காகிய இத்துரேயா நாட்டுக்குந Trachonitis, and Lysanias திராகோனித்திநாட டுக்கும் அதிப் the tetrarch of Abilene, தியாயும் இலிசானியென்பவன் கா ற்பங்காகிய அபிலேனே நாட்டுக்கு அதிபதியாயும்,

2 Annas and Caiaphas being the high priests, the word of God came unto

John the son of Zacharias in the wilderness.

ங ஆனபடியால் அவன் இயோ 3 And he came into all ர்தான் நதிக்கருக்கான தேசமெங்கு the country about Jordan, ம்நடந்து பாவமன்னிப்புக்காக ம preaching the baptism of னந்திருப்பும்படிக்கேற்ற ஞானஸ் repentance for the remission நானத்தைக்குறித்துப் பிரசங்கித of sins;

உ அன்னான், காயிபா, என்பவ ர்கள் பிரதான ஆசாரியராயுமிருந் தகாலத்திலே வனாந்தரத்திற் சகரி யாவின் குமாரனாகிய யோவானு க்குந்தேவவசனமுண்டாயிற்று.

ான.

ச பராபரனுக்காக

மார்க்கத் தை நன்றாகச் செய்து அவருக்காக ப்பாதைகளைச் செமமை பண்ணுங் . ெ ளன்றும்,

.

[ocr errors]

4 As it is written in the book of the words of Esaias

the prophet, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.

5 Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low; and the crooked shall வழிகள் சமனாகுமென்றும் மனித be made straight, and the ரெல்லாரும பராபரனுடைய rough ways shall be made

ரு பள்ளங்களெல்லாம் நிரப்ப ப்படுஞ் சகலமலைகளுங் குன்றுகளு தாழ்த்தப்படும். கோணலானபா தைகள் செமமையாகும் முருட்டு

ப்பைக் காணபார்களென்றும், smooth ;
வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற

னுடைய சத்தமுண்டென்று சாயா தீர்க்கதரிசியி னுடைய புத்த கத்தில் எழுதியிருக்கிற பிரகாரமா கப்பிரசங்கித்தான்.

6 And all flesh shall see the salvation of God.

« AnteriorContinua »