Imatges de pàgina
PDF
EPUB

ந்து ஒரு தூதன் தோன்றி அவரை பலப்படுத்தினான்.

சச பின்னும் அவர்கொடியவே தனைப்பட்டு அதிக உக்கிரத்தோ டே செபம்பண்ணினார். அப்பொ ழுது அவருடையவேர்வை இரத் தத்துளிகளைப் போலாகித் தரையி ல்விழுந்தது.

[ocr errors]

பின்பு அவர்செபமபண்ணி முடித்தபொழுது, எழுந்திருந்து தம்முடைய சீஷரி டத திற் போய், வர்கள் துக்கத்தினாலே நித்திரை பண்ணக்கண்டு,

சசு என்னத்துக்காகத் தூங்குகி றீர்கள். நீங்கள் குற்றஞ் செய்வத ற்கான காரணத்திற் பிரவேசியாத படிக்கு எழுந்திருந்து செபமபண ணுங்களென்றார்.

சஎ அவர் அப்படிப்பேசுகையி ற் சனங்கள் கூட்டமாய்ச் சேர்ந் தார்கள். அவர்களுக்கு முன்னாகப்ப ன்னிருவரிலொருவனான இயூதாவெ ன்பவன் நடந்துபோய் இயேசுவை முத்தஞ்செய்யும்படிக்கு அவரிட ததிற்சேர்ந்தான்.

சஅ அப்பொழுது இயேசுவா னவர் அவனை நோக்கி, இயூதாவே, நீமனி னிதனுடைய குமாரனை முத்த த்தினாலேயா காட்டிக்கொடுக்கிறா யென்றார்.

சக அல்லாமலும் அவரைச்சுற றியிருந்தவர்கள் சம்பவிப்பதைய றிந்து அவரை நோக்கி, ஆண்டவ ரே, கத்தியினாலே நாங்கள் வெட டலாமாவென்று சொல்ல,

ருய (உடனே) அவர்களிலொரு வன் பிரதான ஆசாரியனுடையவே லைக்காரனை வலதுகாதற வெட்டி

[blocks in formation]

an angel unto him from heaven, strengthening him. 44 And being in an agony he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground.

45 And when he rose up from prayer, and was come to his diciples, he found them sleeping for sorrow,

46 And said unto them, Why sleep ye? rise and pray, lest ye enter into tem

tation.

47 ( And while he yet spake, behold a multitude, and he that was called Judas, one of the twelve, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him.

48 But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the son of man with a kiss?

49 When they which were about him saw what would follow, they said unto him, Lord, shall we smite with the sword?

50 And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his right ear.

51 And Jesus answered and said, Suffer ye thus far. And he touched his ear, and healed him.

52 Then Jesus said unto

the chief priests, and cap

உஉ

tains of the temple, and the elders, which were come to him, Be ye come out, as against a thief, with sword and staves?

53 when I wasdaily with youin the temple,yestretch ed forth no hands against me: but this is your hour, and the power of darkness.

54· Then took they him, and led him, and brought him into the high priest's house. And Peter followed afar off.

55 And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them.

[blocks in formation]

59 And about the space of one hour after another

confidently affirmed, saying, Of a truth this fellow also was with them: for he is a Galilean.

60 And Peter said, Man, I know not what thou say est, And immediately, while he yet spake, the cock crew.

சாரியரையுந் தேவாலயத்தலைவ ரையும் மூப்பரையும் நோக்கி, ஒரு கள்ளனைப்பிடிக்கப் புறப்படுகிறது போல நீங்கள் கத்திகளோடுந் தடி களோடும் புறப்பட்டுவந்தீர்கள்.

ருங தினந்தோறும் நான்தேவா லயத்திலுங்களுடனேயிருககையில் நீங்கள் என் ம ற் கைகளைப்போட வில்லை. இதுவே உங்களுக்கேற்ற நேரமுமாய் இருளின் வலலமையு மாயிருக்கின்றதென்றார்.

ருச அப்பொழுது அவர்கள் அ வரைப்பிடித்துப் பிரதான ஆசாரி யனுடைய மாளிகைக்குக் கொண் டுபோனார்கள். பேதுருவுந்தூரமா க அவருக்குப்பின்சென்றான்.

ருரு அல்லாமலும் அவர்கள் மா ளிகையின் பிரகாரத்தின் நடுவிலே நெருப்பை யுண்டுபண்ணி அதைச் சுற்றி யுளுக்காந்தபொழுது, பே துருவும் அவர்களுக்குள்ளே யுளுக்

[blocks in formation]
[blocks in formation]

காசு உதயமானபொழுது சன ததின் மூப்பரும் பிரதான ஆசாரிய ரும் வேதபாரகருங்கூடிவந்து தங கள் ஆலோசனைச் சங்கத்தில் அவ ரைக்கொண்டுவருமபடிசெய்து அ

ர்

சுஅ நான் உங்களிடத்தில்விசா ரித்தாலும் நீங்கள் எனக்கு மாறு ததரவு சொல்லவும் என்னை விடுத் ர்கள்.

வரைநோக்கி,

சுஎ நீ கிறிஸ்துவானால் அதை யெங்களுக்குச்சொல்லென்றார்கள் tell us. And he said unto அதற்கவர், நானுங்களுக்குச்சொ them, If I tell you, ye will ன்னாலும் என்னை நம்பமாடடீ

not believe :

கள்.

லையாக்கவுமாடடீ

கூ

து முதல் மனிதனுடைய குமாரன் சருவவலலமையுளள பராபரனுடைய வலதுபாரிசத்தி ல் உளுக்காருவானென்றார்.

எய அதற்கவர்களெல்லாரும் அ ந்தப்படி நீபராபரனுடையகுமா ரனா வன்றார்கள். அவர் சொன்ன து; நீங்கள் சொல்லுகிறபடி நா னேயவரென்றார்.

61 And the Lord turned, and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.

எக அப்பொழுது அவர்கள்

62 And Peter went out, and wept bitterly.

63 1 And the men that held Jesus mocked him, and

smote him.

64 And when they had blindfolded him, they struck him on the face, and asked him, saying, Prophesy, who

is it that smote thee?

65 And many other things blasphemously spake they against him.

66 And as soon it was day, the elders of the people and the chief priest and the scribes came together, and led him into their council, saying,

67 Art thou the Christ?

68 And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go.

69 Hereafter shall the Son of man sit on the right hand of the power of God.

70 Then said they all, Art thou then the Son of God? And he said unto them, Ye say that I am.

71 And they said, What

[blocks in formation]

சொன்னது; இனிவேறு சாட்சிந் மக்கு வேண்டுவதெனன. நாம்தா னே இவ னுடையவாயினாலே கேட் டோமே யென்றார்கள்.

உங. அதிகாரம். பின்பு அவர்களுடைய கூட்ட த்தாரெல்லாரும் எழுந்திருந்து அ வரைப் பிலாத தனனுந் துரையி னிடத்துக்குக் கொண்டுபோய்,

உ வன தன்னை இராசாவாகிய கிறிஸ்தென்றுஞ் சனங்கள் இராயரு க ரிகொடுக்க வேண்டுவதில்லை யென்றுஞ் சொல்லி அவர்களைக்கல் கப்படுத்தக் கண்டோமென்று அ வர்மேற் குற்றஞ்சாற்றத்ெ கினார்கள்.

ாடங

ங அப்பொழுது பிலாததெனப் வன அவரை நோக்கி, நீஇயூதரு டைய இராசாவாவென்று கேட் டான். அதற்கு அவர், நீர் சொல் லுகிறபடியே யிருக்கின்றதென்றார்.

ச பின்பு பிலாததெனபவன் பிர தான ஆசாரியரையுஞ் சனக்கூட்ட ததையும் நோக்கி, இந்தமனிதனிட திலே யொரு குற்றத்தையுங் கா ணோமென்றான்.

ம்

ரு அதற்கு அவர்கள் சொன்னது; இவன் கலிலேயா நாடடைத்தொ டங்கி இவ்விடம் வரைக்கும் இயூதே யாநாடடி லங்கும் உபதேசம் ப ண்ணிச் சனங்களைக்கலகப்படுத்து கிறானென்று அதிக உக்கிரத்தோ டே சொன்னார்கள்.

சு கலிலேயா நாடென்பதைப்பி லாத்துக்கேள்விப்பட்ட பொழுது இம்மனிதன் கலிலேயனாவென்று வி வி சாரித்தபின்பு,

எ அவர் ஏரோதே இராசாவின் அதிகாரத்துக்குள்ளானவ ரென்ற றிந்து அந்நாள்களில் எருசலேமி லேவந்திருந்த ஏரோதினிடத்திற்கு வரையனு னுப ப்பினான்.

அவளை

அ ஏரோதென்பவன் இயேசுவை

குறித்து மிகுந்த காரியங்களைக் saw Jesus, he was exceedகேள்விப்பட ப்பட்டிருந்த படியினாலே ing glad : for he was desiஅநேகநாளாய் அவரைக்காண ஆ rous to see him of a long சையாயிருந்தான். ஆதலால் அவ season because he had heard ன் அவரைக் கண்டபொழுது மிக many things of him; and he வுஞ் சந்தோஷப்பட்டு, அவர் செ hoped to have some miracle ய்யும் அற்புதத்தைப் பார்க்கலா done by him. மென்றெண்ணி,

கூ

அநேகங் காரியங்களைக் குறி த்து அவரிடத்தில் வினாவினான். அ வர் அவனுக்கு மறுமொழி யொன றுஞ் சொல்லவில்லை.

ω ய பிரதான ஆசாரியரும் வேத பாரகரும் வந்து நி ன உக்கிரமா ய் அவர்மேற் குற்றஞ்சாற்றின ர்கள்.

"

யக அப்பொழுது ஏரோதெனப வ னும் அவனுடைய போர்ச்சேவ கரும் அவரை யசட்டைபண்ணிப் பிரகாசமுள்ள வஸ்திரத்தையவரு க்கு உடுத்தி யிப்படிப் பரியாசமப ண்ணினபினபு,

யஉ அவரைத் திருமபப் பிலாத துவினிடத்துக்க னுப்பினான். அந்த நாளிலே முன்னே ஒருவருக்கொரு வர் பகைஞராயிருந்த பிலாததெ ன்பவனும் ஏரோதென்பவனுஞ் சி நேகிதரானார்கள்.

யங அப்பொழுது பிலாததென பவன் பிரதான ஆசாரியரையுந்தலை வரையுஞ் சனங்களையுங் கூடிவரச செய்து அவர்களைநோக்கி,

யச நீங்கள் இந்த மனிதன் சன ங்களைக் கலகப்படுத்துகிறவ ன்ன று சொல்லி இவனை என்னிடத்திற் கொண்டு வ ந தீர்கள் அந்தப்படி நான் உங்களுக்கு முன்பாக இவனை சோதித்தபொழுது, நீங்கள் இவ ன்மேற்சாற றின குற்றங்களி லொ ன்றையும் நான் இவனிடத்திலேகா

ணவில்லை.

யரு பின்பு உங்களை ஏரோதினிட த்துக்கு அனுப்பினேன். அவரும் வனிற் குற்றங்காணவில்லை.

9 Then he questioned with him in many words; but he answered him nOthing.

10 And the chief priests

and scribes stood and vehe

mently accused him.

11 And Herod with his men of war set him at nought, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to

Pilate.

12 And the same day Pilate and Herod were made friends together: for before they wereatenmity between themselves.

13 And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people,

14 Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse

him:

15 No, nor yet Herod : for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him.

« AnteriorContinua »