Imatges de pàgina
PDF
EPUB
[blocks in formation]

யக ஆதலால் இவன் மரணத்து கேதுவானதொன்றுஞ் செய்யாத வனா யிருக்கிறபடியால் நான் னைத்தண்டித விடுதலையாக்குவே

னென்றான்.

யஎ பண்டிகைதோறும் அவன அவர்களுக்காக ஒருவனை விடுதலை யாக்க வேண்டி யிருந்தபடியால், அப்படிச்சொன்னான்.

யஅ திரளான சனங்களெல்லாரு ம் அதைக்கேட டு, வனை ஆக்கினை க்குட்படுத்திப் பரபாவை யெங்க ளுக்காக விடுதலையாக்க வேண்டுமெ ன்று கூக்குரலிட்டார்கள்.

யகூ அந்தப் பரபா வென்பவன் நகரத்திலே நடந்த ஒருகலகத்துக் காகவுங் கொலைபாதகத்துக்காகவு ங்காவலில்வைக்கப்பட்டிருந்தான்.

உய அப்பொழுது பிலாத்தான் வன இயேசுவை விடுதலையாகக மன தாய் மறுபடியும் அவர்களுக்குச் சொன்னான.

உக அதற்கவர்கள் இவனைச்சிலு வை மரத்தில் அறைய வேண்டும், ம்,இ வனைச் சிலுவைமரத்தில் அறைய வேண்டு மென்று கூக்குரலிட்டார்

கள்.

உஉ அவன் மூன்றாந்தாஞ் சொ ன்னது; இவன் எந்தப்பொல்லாங் கைச் செய்தான். இவனிடத்திலே மரணத்துக்கேதுவான் குற்ற ன்றையுங் காணோமே. ஆகையால் நான் இவனைத் தண்டித்து விடுதலை பண்ணுவேனென்றான்.

மா

உங அப்படியிருந்தும் அவரை ச்சிலுவை மரத்தில் அறையும்படி ககு அவர்கள் மிகுந்த சத்தத்துட னே கேட்டுக்கொண்டார்கள். அவ ர்களும் பிரதான ஆசாரியருமிட்ட கூக்குரல் அதிகப்பட்டது.

உசு அப்பொழுது பிலாததென பவன அவர்களுடையமனுவின் படி யாகும்படிக்குத் தீர்மானமபணணி,

உரு கலகத்தின் நிமித்தமுங்கொ லைபாதகத்தின் நிமித்தமுங் காவ

லில் வைக்கப்பட்டிருந்தவனை அவ ர்களுடைய விண்ணப்பத்தின்படி அவர்களுக்காக விடுதலையாககி, யேசுவானவரையே அவர்களு டைய இஷ்டத்துக்கு ஒப்புக்கெ த்தான்.

உசு அந்தப்படி அவர்கள் அவ ரைக் கொண்டுபோகிற பொழுது வயலிலிருந்து வருகிற கிரேனேயூரா னாகிய சீமோனென்பவனைப் பிடித துச்சிலுவை மரத்தை இயேசுவின் பின் சுமந்துபோகும்படி அவன் மேலேவைத்தார்கள்.

உஎ திரளான கூட்டமாகிய சன ங்களும் அவருக்காகத் துக்கமாய்ப் புலம்பியழுகிற ஸ்திரிகளும் அவருக குப்பின்சென்றார்கள்.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

and murder was cast inte prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.

26 And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bare it after Jesus.

[blocks in formation]

come to the place, which is called Calvary, there they

ட்ட இடத்திலே அவர்கள் சேர்ந் தபொழுது அங்கே யவரையும அ

erucified him, and the male - வருடையவலதுபக்கத்திலேயொரு

factors, one on the right hand, and the other on the left.

34 Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.

35 And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.

36 And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar.

37 And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself.

38 And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.

39 And one of the malefactors which were hanged railed on him, say ing, If thou be Christ, save thyself and us.

40 But the other answering rebuked him, say. ing, Dost not thou fear

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

றாய். நாம் நம்முடைய நடக்கைக God, seeing thou art in the ளுக்குத்தகுதியாக இந்த ஆக்கினை same condemnation? யை நியாயமாய் அடைகிறோம். சசு இவர்தகாததொன்றையும் ந டப்பிக்கவில்லையென்று அவனைக்க டிந்துகொண்டு,

சஉ பின்பு இயேசுவுடனே சொ ன்னது; ஆண்டவரே, நீர் உமமு டைய இராச்சியத்திற் சேருமபொ ழுது, அடியேனை நினைத்தருளுமெ ன்றான்.

சங அவனுடனே இயேசுவான வர் சொனனது; ன்றைக்கு நீஎ ன்னுட னே கூடப் பரதீசிலிருப்பா யென்று மெய்யாய் உனக்குச்சொ லலுகிறேனென்றார்.

சச பின்பு ஏறக்குறைய ஆறாம் மணிநேரமாயிற்று. (அதுமுதல்) ஒன்பதாம் மணி நேரம் வரைக்கும் அந்தத்தேசத்தில் எங்கும் அந்த காரமுண்டாகச்சூரியன் இருள அ

டைந்தது.

சங அல்லாமலுந் தேவாலயத திலுள்ள திரைச்சீலை நடுவிலேகிழிந துபோயிற்று.

ம்பினார்கள்.

41 And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.

42 And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.

43 And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To-day shalt thou be with me in paradise.

44 And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.

சக அல்லாமலும் இயேசுவான வர் பிதாவே, உம்முடைய கைகளி ல் என் ஆவியையொப்புக்கொடுக்கி றேனென்று மிகுந்த சத்தத்தோடே கூப்பிட்டு அதினபினபு சீவனை விட டார்.

L

சஎ அப்படிச் சமபவித்தவைக ளைப்படைத்தலைவன் கண்டு மெய் யாய் இந்தமனிதன் நீதிமானாயிரு ந்தானென்று பராபரனைத்துதிசெ ய்தான்.

teous man.

சஅ அல்லாமலும் அந்தச்சங் 48 And all the people கதியைப்பார்க்கக் கூடிவந்திருந்த that came together to that சனங்களெல்லாருஞ் சம்பவித்த sight, beholding the things வைகளைப்பார்த்தபொழுது, தங்க which were done, smote ள்மார்புகளிலடித்துக்கொண்டுதிரு their breasts, and returned.

45 And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.

46 And when Jesus had cried with a loud voice, he said. Father, into thy hands I commend my spirit : and having said thus, he gave up the ghost.

47 Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righ

49 And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee stood afar off, beholding these things.

50 ¶ And, behold, there was a man named Joseph, a counsellor and he was a good man, and a just :

51 ) (The same had not

consented to the counsel and deed of them ;) he nas of Arimathea, a city of the Jews: who also himself waited for the kingdom of God.

52 This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus,

53 And he took it down, and wraped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid. 54 And that day was the preparation, and the sab

bath drew on.

55 And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.

56 And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day, according to the commandment.

CHAPTER XXIV.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

மாயிற்று.

கலிலேயாவிலிருந்து அவரு டனே கூடவந்திருந்த ஸ்திரிகள் அ வனுக்குப்பின்சென்று கல்லறையை யும அவருடைய சரீரம் வைக்கப்ப ட்டவிதத்தையும்பார்த்து,

பின்பு திரும்பிப்போய்ச்சு கந்த வருக்கங்களையும் பரிமள தயி லங்களையும் எத்தனமபணணிக் கற் பனைப்படியே ஒய்வுநாளில் ஓய்ந் திருந்தார்கள்.

உச. அதிகாரம். வாரத்தின்முதல்நாள் அதிகா லையிலே அவர்கள் தாங்கள் எத்த னமபண்ணின சுகந்த வருக்கங்களை எடுத்துக்கொண்டு வேறுசில ஸ்திரி

« AnteriorContinua »