Imatges de pàgina
PDF
EPUB

களுங்கூடக் கல்லறையினிடத்திற் bringing the spices which they had prepared, and cer

சன்று,

tain others with them.

2 And they found the stone rolled away from the sepulchre.

3 And they entered in, and found not the body of the Lord Jesus.

உ அதின்மேலிருந்த கல் தள்ளப் பட்டிருக்கிறதைக்கண்டு,

6

உள்பிரவேசித்துக் கர்த்தரா தீய இயேசுவின் சரீரத்தைக் காணா மல்,

ச அதைக்குறித்து மிகுந்த கல க்கம் அடைந்து கொண்டிருக்கை யில்,

ரு பிரகாசமான வஸ்திரங்களையு டைய இரண்டுபேர் அவர்களருகே நின்றார்கள்.

சு அப்பொழுது அந்த ஸ்திரிக் ள்பயந்து தரையை நோக்கிக்குனி ந்து நிற்கையில் அவவிரண்டுபேரும் அவர்களை நோக்கி, உயிரோடிருக் கிறவரை நீங்கள் மரித்தோரிடத்தி ல் என்னத்தினாலே தேடுகிறீர்கள்? அவரிங்கேயில்லை எழுந்துபோனார். எ முன்னேயவர்கலிலேயா நாட 7 Saying, The son of டிலிருந்தகாலத்திலே மனிதனுடை man must be delivered into யகுமாரன் பாவிகளான மனிதர்கை the hands of sinful men, and களில் ஒப்புக்கொடுக்கப்படவுஞ்சி be crucified and the third லுவையில் அறையப்படவும் மூன day rise again. றாம் நாளிலே திருமப எழுந்திருக்க

வு

ம் வேண்டுமென்று உங்களு னே சான்னதை நினைத்துக்கொள்ளு ங்களென்றார்கள்.

அ அ அப்பொழுது அவர்கள் அவ ருடைய திருவசனங்களை நினைத்து, கூ கல்லறையை விட்டுத்திரும்பி அந்தச் சங்கதியைப் புதினொருவரு க்கும் மற்றெல்லாருக்கும் அறிவித் தார்கள்.

ய அதை அப்போஸ்தலருடனே சொன்னவர்கள் மகுதலாவூராளா

யோவன

ய ரியாளும்

4 And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments:

5 And as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead?

6 He is not here, but is risen : remember how he spake unto you when he was yet in Galilee,

8 And they remembered his words,

9 And returned from the

sepulchre, and told all these things unto the eleven, and to all the rest.

10 It was Mary Magdalene, and Joanna, and Mary the mother of James, and

other women that were with them, which told these things unto the apostles.

11 And their wordsseemed to them as idle tales, and they believed them not.

இயாககோபின் தாய் மரியாளும் வர்களுடனே யிருந்த மற்றஸ்திரிக ளுமே.

12 Then arose Peter, and ran unto the sepulchre; and stooping down, he beheld the linen clothes laid

யக அவர்கள் சொன்ன வசனங் களை அப்போஸ்தலர்கள் ஒருகட்டுக் கதையைப்போல எண்ணி, அவர்க ளுடைய சொல்லை நம்பவில்லை. யஉ ஆனாலும் பேது எ ழுந்துக் லலறையினிடத்துக் கா டி அதற்கு ள்ளேபா க்கக் குனிந்து சேலைகளை ததனியே வைத்திருக்கக்கண்டு சம by themselves, and depart - பவித்திருக்கிறதைக்குறித்துத்தன னில் ஆச்சரியப்பட்டுக் கொண்டு போ னை:

ed, wondering in himself at that which was come to pass.

13 ¶ And, behold, two of them went that same day to village called Emmaus, which was from Jerusalem about threescore furlongs.

a

14 And they talked together of all these things which had happened.

16 But their eyes were holden that they should not know him.

17 And he said unto them, what manner of commnications are these that ye have one to another, as ye walk, and are sad?

வர் பேசிக்கொண்டார்கள்.

15 And it came to pass, யரு அப்படியவர்கள் பேசி விசா that, while they communed ரித்துக்கொள்ளுகிறபொழுது, together and reasoned, Je - இயேசுவானவர்தாமுஞ சமீபமாகி sus himself drew near, and அவர்களுடனே கூட நடந்தார். I went with them.

18 And the one of them, whose name, was Cleophas, answering said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days?

யங அன்றியும் அன்றைத்தினமே அவர்களி லிரண்டுபேர் எருசலேம் நகரத்துக்கு அறுபதுஸ்தாதிவழித் தூரமான எம்மாவு என்னும் ஊரு ககுப்போனார்கள்.

யச (போகையில்) அவர்கள் ச மபவித்திருந்த இக்காரியங்கள்யா வையுங்குறித்து ஒருவரோடொரு

யசு அப்படியிருந்தும் அவரை யறியாத படிக்கு அவர்களுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தன்.

யஎ அப்பொழுது அவர் அவர் களைநோக்கி, நீங்கள் துக்கமுகமு ள்ளவர்களாய் வழிநடந்து ஒருவரு ககொருவர் சொல்லிக்கொள்ளு கிற

காரியங்களென்னவென்றார்.

(60)

யஅ அதற்கு அவர்களிலொருவ ய கிலேயோப்பா வென்பவன் சொன்னது; நீ மாத்திரமோ எரு சலேமில் இந்நாள்களில் சம்பவித் தவைகளையறியாத அன்னியனாயிரு க்கிறாயென்றா

GOT.

யகூ அவர் எவையென்றார். அத ற்கு அவர்கள் சொன்னது; நாச ரேத்தூரானாகிய இயேசுவைக்குறி த்தவைகளே. அவர் பராபரனுக குஞ் சகலசனங்களுக்கும் முன்பாக ச்செய்கையிலும் வசனத்திலும்வல லமையுள்ள தீர்க்கதரிசியா யிருந தார்.

உய அப்படி யிருந்தும், நம்மு டையபிரதான ஆசாரியருந்தலைவ ரும் அவரை மரண ஆக்கினைக்குள்ப ததிச் சிலுவைமரத்தில் அறைந் தார்கள்.

உக இஸ்ரவேலரை மீட்பவர் அ வரேயென்று நாங்கள் நம்பினோம். அவைகள் சம்பவித்து இன்றுமூன று நாளாகிறதே.

உஉ எங்களிற் சிலஸ்திரிகள் அதி காலையிலே கல்லறையினிட த்தி போய் அவருடைய சரீரத்தைக் காணாமல் திரும்பிவந்து,

உங அவருயிரோடிருக்கிறாரென று சொன்ன தேவதூதரைத் தரிசித் தோமென்று சொல்லி எங்களைப்பி ரமிக்கப்பண்ணினார்கள்.

உசு அப்பொழுது எங்களிற்சி லர் கல்லறையினிடததிற் போய் ஸ்திரிகள் சொன்னபடியே கண்டா ர்கள். அவரைக்காணவில்லை யென றார்கள்.

உரு அப்பொழுது அவர் அவர் களுடனே சொன்னது; தீர்க்கதரி சிகள்சொன்னயான வயும் விசுவாசி க்கிறதற்குப்புத்தியில்லாமல் மந்த இருதயமுள்ளவர்களே,

உசு கிறிஸ்துவானவர் பாடுபட வுந் தமமுடைய மகிமைக்குள் பிர வேசிக்கவும் வேண்டியதாயிருந்த தில்லையா என்று சொல்லி,

19 And he said unto them, What things? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word before God and all the people:

20 And how the chief priests and our rulers deliv

ered him to be condemned to death, and have crucified him.

21 But he trusted that it had been he which should have redeemed Israel : and beside all this, to day is the third day since these things were done.

22 Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre;

23 And when they found not his body, they came, saying, that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive.

24 And certain of them which were with us went to the sepulchre, and found it as they had said; but him they saw not.

25 Then he said unto them, fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken :

26 Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory?

உஎ மோசேயையுஞ் சகலதீர்க் 27 And beginning at Moகதரிசிகளையுந் தொடங்கி வேதவா ses and all the prophets, he க்கியங்களெல்லாவற்றிலுந்தமமை expounded unto them in all

[blocks in formation]

31 And their eyes were opened, and they knew him; and he vanished out of their sight.

32 And they said one to another, Did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures?

33 And they rose up the same hour, and returned to Jerusalem, and found the eleven gathered together, and them that were with them,

34 Saying, The Lord is risen indeed, and hath appeared to Simon.

35 And they told what things were done in the way, N

[blocks in formation]

ஙக அப்பொழுது அவர்களுடை யகண்கள் திறக்கப்பட அவரையறி priso.

நஉ உடனே அவர் அவர்களுக்கு விலகினார். அப்பொழுது அவர்கள் ஒருவரையொருவர் நோக்கி, வழியி லே அவர் நம்முடனேபேசி,

[blocks in formation]
[blocks in formation]

சக அப்படியிருந்துஞ் சந்தோ ஷத்தினாலே அவர்கள் பின்னும்விசு வாசியாமற் பிரமிப்பா யிருக்கிற பொழுது போசனத்துக்கு ஏதாகி இங்கே யுண்டாவெனறார்.

சஉ அப்பொழுது அவர்கள் பொரித்த மீன்கண்டத்தையுந் தே ன்கூட்டுத் துணிக்கையையும் அவ

ருக்குக்கொடுத்தார்கள்.

சங அவைகளை யவர்எடுத்து அ வர்களுக்குமுன்பாகப்புசித்து,

and how he was known of
them in breaking of bread.

36 And as they thus
spake, Jesus himself stood
in the midst of them, and
saith unto them, Peace be
unto you.

37 But they were terrifiedand affrighted, and supposed that they had seen a spirit.

38 And he said unto them, Why are ye troubled ? and why do thoughts arise in your hearts?

39 Behold my hands and my feet, that it is I myself: handle me, and see ; for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me hare.

40 And when he had thus spoken, he shewed them his hands and his feet.

41 And while they yet believed not for joy, and wondered, he said unto them, Have ye here any meat.

42 And they gave him a piece of a broiled fish, and of an honeycomb.

43 And he took it, and did eat before them.

சச பினபு அவர்களுடனேசொ 44 And he said unto them, ன்னதாவது; மோசேயின் பிரமா These are the words which ணப்புத்தகத்திலேயுந் தீர்க்கதரிச I spake unto you, while I னப்புத்தகங்களிலேயுஞ் சங்கீதப்பு was yet with you, that all தகத்திலேயும் என்னைக்குறித்தெ things must be fulfilled தியிருக்கிறயாவும் நிறைவேறவே which were written in the மென்று நான் உங்களோடே law of Moses, and in the

1

« AnteriorContinua »