Imatges de pÓgina
PDF
EPUB
[blocks in formation]

எ ஆதலால் அவன் தன்னாலே ஞானஸ்நானம் பெறும்படிக்குப்பு றப்பட்டுவந்த சனங்களை நோக்கி, விரியன்பாம்புகளின் குட்டிகளே இ னிவருங் கோபத்திற்கு நீங்கள் தப பித்துக்கொள்ளும்படியாய் உங்க க குவகைகாட்டினவனெவன். அ (தப்பவிரும்பினால்) மனந்திரு ப்புகிறதற்கேற்ற கனிகளைக்கொடுங் கள். ஆபிரகாம் எங்களுக்குத்தகப் பனெனறு உங்களுள்ளத்திற் சொ

ல்லத்தொடங்காதிருங்கள். ஆபிர காமுக்குப் பராபரன இந்தக்கற்க ளாற் பிள்ளைகளையுண்டுபண்ண லவராயிருக்கிறாரென்று உங்க குச்சொல்லுகிறேன்.

[blocks in formation]

ஒரு க்கும் இடுக்கண் செய்யாம Do violence to no man, neiருவனைக்குறித்தும் பொய்ச் ther accuse any falsely; சாட்சிசொல்லாமலும் and be content with your

லும்

உங்கள் ச

15 And as the people

ம்பளமே போது மன றெண்ணிக wages. கொண்டிருக்கக்கடவீர்களென்றான் அப்பொழுது சனங்கள கா த்திருந்து இ யாவான கிறிஸ்துவா யிருக்கிறாராெ வன்று எல்லாருந் த ங்களிருதயங்களில் அவனைக்குறித்

were in expectation, and all men mused in their hearts of John, whether he

துச் சிந்தனைகொண்டிருக்கிறபெர were the Christ, or not ;

ழுது,

யச

யோவானஎல்லாருடனே 16 John answered, say. யுஞ்சொன்னது. நான்சலத்தினாலே ing unto them all, I indeed யுங்களுக்கு ஞானஸ்நானங்கொடுக baptize you with water; கிறேன். என்னிலும் அதிகபலத்தவ ர்வருகிறார். அவருடைய பா இர ட்சைகளின் வாரை யவிழ்க் கிறதற கு நான்பாத்திரனல்ல, அவர்பரிசு த்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானங் கொடு ப்பார்.

சு

[blocks in formation]

but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose: he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire :

17 Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and will gather the wheat into his garner; but the chaff he will burn with fire unqenchable.

18 And many other things in his exhortation preached he unto the people.

19 But Herod the tetrarch, being reproved by him for Herodias his brother Philip's wife, and for all the evils which Herod had done,

20 Added yet this above all, that he shut up John in prison.

21 Now when all the people were baptized, it

[ocr errors]

came to pass, that Jesus also being baptized, and praying, the heaven was opened,

ல் இயேசுவானவரும் ஞானஸ நானமபெற்றார். அப்பொழுது அ வர் செபமபண்ணுகையில்,வானந் திறக்கப்பட்ட மல்லாமல்,

உஉ

22 And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him, and

கண்ணுக்குத்தோன்றிய உ. ருவாய் ஒரு புறாவைப்போல, பரிசு தஆவியானவர் அவர்மேல் இறங் a voice came from heaven,கினார். அன்றியும் நீர் எனக்கு அன் which said, Thou art my பானகுமார (ன) யி ருக்கிறீர். உம்மிற் beloved Son ; in thee Iam பிரியமாயிருக்கிறேனென்று வானத் well pleased.

23 And Jesus himself began to be about thirty years of age, being (as was வெளிப்படத்தொடங்கினார். supposed) the son of Joseph, which was the son of Heli,

24 Which was the son of Matthat, which was the son of Levi, which was the son of Melchi, which was the son of Janna, which was the son of Joseph,

25 Which was the son of Mattathias, which was the son of Amos, which was the son of Naum, which was the son of Esli, which was the son of Nagge.

26 Which was the son of Maath, which was the son of Mattathias, which was the son of Semei, which was the son of Joseph, which was the son of Juda,

27 Which was the son of Joanna, which was the son of Rhesa, which was the son of Zorobabel, which was

திலிருந்து சத்தமுண்டாயிற்று.

உங இப்படி இயேசுவானவர்ஏற க்குறைய முப்பது வயதுள்ளவராய்

உச சனங்கள் அவரை இயோ சேப்பின் குமாரனென்றெண்ணினா ர்கள்.

மா

குமார

உரு அந்த இயோசேப்பு எலியி ன் குமாரன், எலி மாத்தாத்தின் கு மாரன், மாத்தாத்து இலேவியின் குமாரன்,இலேவிமெல்கியின ரன், மெல்கி இயனனாவின் யோசேப்பின் குமா ரன், இயோசேப்பு மத்தத்தீயாவி ன் குமாரன், மத்தத்தீயா ஆமோ சினகுமாரன், ஆமோசு நாவூமின குமாரன்,நாவூம் எஸ்லீயின் குமா ரன், எஸ்லீ நங்காயின் குமாரன்,

ன்,

யன

உக நங்காய் மாகாத்தி ன் குமா ரன், மாகாதது மத்ததீயாவின் குமாரன், மத்தத்தீயா சேமேயின் குமாரன், சேமேய் இயோசேப்பி ன்குமாரன், இயோசேப்பு இயூதா வின குமாரன், இயூதா இயோவன வின் குமாரன,

உஎ

இயோவனன இரேசாவின் குமாரன, இரேசா சொரோபாபே லினகுமாரன், சொரோபாபேல் ச

யகூ

லாத்தியேலின் குமாரன, சலாத்தி யேல் நேரியின குமாரன்,

உஅ நேரி மேலுகீயின் குமாரன், மேலுகீ அத்தியின குமாரன், அத தி கோசாமின் குமாரன், கோசாம் எலமோதாமினகுமாரன், எலமோ தாம் ஏரின குமாரன், ஏ ர் சேயினகுமாரன்,

யோ

உகூ இயோசே எலியேசரின் கு மாரன், எலியேசர் இயோரைமின் குமாரன், இயோரைம் மாத்தாத்தி னகுமாரன், மாத்தாத் லேவியி னகுமாரன்,

29 Which was the son of Jose, which was the son of Eliezer, which was the son of Jorim, which was the son of Matthat, which was the son of Levi,

30 Which was the son

ஙய இலேவி சீமையோனினகுமா ரன், சீமையோன் இயூதாவினகுமா of Simeon, which was the ரன், இயூதா இயோசேப்பின் குமா son of Juda, which was the ரன், இயோசேப்பு இயோனானுடை sonof Joseph, which was the ய குமாரன், இயோனான் எலியாக son of Jonan, which was கீமின குமாரன், the son of Eliakim,

கூக

எலியாககீம் மேலேயாவின் குமாரன், மேலேயா மயினானுடை ய குமாரன், மயினான் மாத்தாத் ரவி னகுமாரன், மாத்தாத்தா நா த்தா அடைய குமாரன், நாத்தா ன் தாவீதி ன் குமாரன்,

31 Which was the son of Melea, which was the Son of Menan, which was the son of Mattatha, which was the son of Nathan, which was the son of David,

ஙஉ தாவீது, இயேசாயினகுமா ரன், இயேசாய் ஒபேதினகுமாரன், ஒபேது போவோசின குமாரன், போவோசு சல்மோனுடைய மா ரன், சல்மோன் நகாசோனுடைய குமாரன்,

32 Which was the son of Jesse, which was the son of Obed, which was the son of Booz, which was the son of Salmon, which was the son of Naason,

33 Which was the son

ஙங நகாசோன் அமினதாபினகு மாரன், அமினதாபு ஆராமினகுமா of Aminadab, which was ரன், ஆராம் எஸ்ரோமினகுமாரன், the son of Aram, which எஸ்ரோம் பாரேசின குமாரன்,பா was the son of Esrom, which ரேசு இயூதாவின குமாரன், was the son of Phares, தா இயாக்கோபின் குமாரன், which was the son of Juda,

யூ

34 Which was the son of Jacob, which was the son of Isaac, which was the son of Abraham, which was the son of Thara, which was the son of Nachor,

35 Which was the son

[ocr errors]
[ocr errors]

ஙச யாக்கோபு ஈசாக்கின் கு மாரன், ஈசாக்கு ஆபிரகாமினகுமா ரன், ஆபிரகாம் தாராவின் குமார ன், தாரா நாகோரின குமாரன்,

the son of Salathiel, which was the son of Neri,

28 Which was the son of Melchi, which was the son of Addi, which was the son of Cosam, which was the son of Elmodam, which was the son of Er,

ஙகு நாகோர் சேரூகின குமார

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« AnteriorContinua »