Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

the unthankful and to the ற உன்னதமானவருக்குப் பிள்ளை evil.

[blocks in formation]

களாயிருப்பீர்கள்.

கூசா ஆகையால் உங்கள் பிதா இ ரக்கமுள்ளவராயிருக்கிற துபோல

நீஙகளும இரக்கமுள்ளவர்களாயிரு

ஙகள்.

க க

ஙஎ மற்றவர்களைக் குற்றவாளிக or CUT IN CT COST 2007 #QÁ§Á ள். அப்பொழுது நீங்களுங் குற்ற @ IT ON # ¦ GIT CUT II GT GODT Å I DE IT ONT OF LI படாதிருப்பீர்கள். மற்றவர்களை ஆ க்கினைக்குள்ளாக்கும்படி தீராதிருங் கள். அப்பொழுது நீங்களும் ஆக்கி னைக்குள்ளாகும்படி தீர்க்கப்படா திருப்பீர்கள், விடுதலைபண்ணுங்கள். அப்பொழுது நீங்களும் விடுதலை யாக்கப்படுவீர்கள்.

[blocks in formation]

சஉ அல்லது நீ யுன் கண்ணிலுள் ள உத்திரத்தைக்காணாமலிருக்க நீ யுன் சகோதரனை நோக்கி, சகோத ரனே, நான் உன் கணணிலுளள சி ராயை யெடுத்துப்போடுகிறேன் இ

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

beam that is inthine own eye? Thou bypocrite,cast out first the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to pull out the mote that is in thy brother's eye.

43 For a good tree bringeth not forth corrupt fruit; neither doth a corrupt tree bring forth good fruit.

44 For every tree is known by his own fruit. For of thorns men do not gather figs, nor of a bramble bush gather they grapes.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

ங அந்தத்தலைவன் இயேசுவைக குறித்துக் கேள்விப்பட்ட பொழு து அவர்வந்து தன்வேலைக்காரனை க்குணமாக்க வேண்டுமென்று அவ ரைவேண்டிக் கொள்ளும்படிக்கு யூ தருடைய மூப்பரை யவரிடத்தில் அனுப்பினான்.

ச அவர்கள் இயேசுவினிடததிற் போய், அவரை மிகவும் வேண்டிக் கொண்டு பின்பு சொன்னது; அவ ன் நமமுடைய தேசத்தாரில் அன் பாயிருந்து எங்களுக்காக வொரு செப ஆலயத்தையுங்கட்டினான்.

ரு ஆ கையால் உம்முடைய தய வுக்கு அவன் பாத்திரனா யிருக க்கி னென்றா ர்கள்

(1

சு

ச இயேசுவானவர் அவர்களுட னேகூடச்சென்றார். வீட்டுக்குச்ச மீபமாய்ப்போன பொழுது அந்த த்தலைவன் சிநேகிதரை நோக்கி, ங்கள் அவரிடத்திற்போய்) ஆண்ட வரே நீர் என் வீட்டு வாசலுக்கு பிரவேசிக்கிறதற்கு நான் பாத்தி

ரனல்ல,

எ அதினாலே நான் தானே யுமமி

டத்தில் வருகிறதற்கும் என்னைய thought I myself worthy to பாத்திர னெனறெண்ணினேன். ஆ come unto thee : but say in கையால் நீர் வருத்தப்படாதிரும். a word, and my servant shall

be healed.

[merged small][merged small][ocr errors]

னான •

பட

கூ இயேசுவானவர் அதைககே 9 When Jesusheardthese ட்டு அவனைக்குறித்து ஆச்சரியப் things, he marvelled at him, டுத்திரும்பிக்கொண்டு தமக்கு and turned him about, and ப்பினசெலலுகிற சனங்களை நோக்கி said unto the people that இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை நா followed him, Isay unto you, ன் இஸ்ரவேலருக்குள்ளுங் காணவி I have not found so great ல்லையென்றுங்களுக் சசொல்லுகி faith, no, not in Israel. றேனென்றார்.

ய அனுப்பப்பட்டவர்கள் திரும பவீட்டுக்குவருகிறபொழுது வியா தியாயிருந்த வேலைக்காரன் ஆரோ க்கியம் அடைந்திருக்கிறதைக்கண் டார்கள்.

யக மறுநாளிலே அவர் நாயீனெ ன்னுமூருக்குப்போனார். அவருடை யசீஷர் அநேகரும் மற்றநேகசன ங்களும் அவருடனே கூடப்போனா ர்கள்.

யஉ அவர் ஊரினவாசலுக்குச் சமீபமானபொழுது ஒருகைம்பெ ண்ணுடைய ஒரேகுமாரன இறந்து போய் வெளியே கொண்டுவரப்பட் ஊராரில் அநேக சனங்க ளும் அவளுடனே கூடவந்தார்கள்.

டான

8 For I also am a man set

under authority, having under me soldiers, and I say unto one, Go, and he goeth ; and to another, Come, and he cometh ; and to my servant, Do this, and he doeth it.

யங கர்த்தர் அவளைப்பார்த்து அவள்மேல் உருக்கமாய் இரங்கி அழவேண்டாமென்று சொல்லிக்கி

10 And they that were sent, returning to the house, found the servant whole that that had been sick.

11 And it came to pass the day after, that he went into a city called Nain; and many of his disciples went with him, and much people.

12 Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow and much people of the city was with her.

13 And when the Lord saw her, he had compassion

on her, and said unto her, Weep not.

14 And he came and

டடபபோகையிற் பாடையைச்சு மக்கிறவர்கள் நின்றார்கள்.

யச உடனேயவர் அதைத்தொ

touched the bier : and they ட்டு வாலிபனே எழுந்திரு என்றுன் that bare him stood still. க்குச்சொல்லுகிறேனென்றா ர்.

And he said, Young man,
I say unto thee, Arise.

15 And he that was dead sat up, and began to speak. And he delivered him to his mother.

தும

யரு அப்பொழுதுமரித்தவன் எ ழுந்து உளுக்காந்து பேசததொ டங்கினான். அவனை யவன் தாய்க்கு அவர் ஒப்புக்கொடுத்தார். யசு எல்லாரும்பயமடை ந் காதீர்க்கதரிசி நமக்குள்ளேதோன saying, That a great pro-றியிருக்கிறாரென்றும் பராபரனதம் phet is risen up among us; முடையசனங்களைச்சந்தித்துப்பா and, that God hath visited his people.

16 And there came a fear on all and they glorified God,

17 And this rumour of him went forth throughout all Judea and throughout all the region round about. 18 And the disciples of John shewed him of all these things.

19 And John calling unto him two of his disci

ples sent them to Jesus, say ing, Art thou he that should

come? or look we for another ?

20 When the men were come unto him, they said, John Baptist hath sent us unto thee, saying, Art thou he that should come? or look we for another?

21 And in that same hour

he curedmany of their infirm ities and plagues, and of evil spirits; and unto many that were blind he gave sight.

22 Then Jesus answering said unto them, Go your

.

த்தாரென்றுஞ் சொல்லிபபராபர னைப்புகழ்ந்தார்கள்.

யஎ அல்லாமலும் இந்தச்சங்க தியூதேயா நாடுமுழுவதிலுஞ் சுற்றி யிருக்கிறதேசங்களயாவற்றிலும்பி

ரசித்தமாயிற்று.

யஅ வை யெலலாவற்றையும் யோவானுடைய சீஷர் அவனுக்கு அறிவித்தார்கள்.

யகூ அப்பொழுது யோவானத் ன சீஷரிலிரண்டுபேரை யழைத்து நீங்கள் இயேசுவினிடததிறபோய்வ ருவாரென்று சொல்லப்பட்டவர் நீ ரா அல்லது வேறொருவர்வாக்காத் திருக்கவேண்டுமாவென்று கேளுங்

களென்று சொல்லியனுப்பினான்.

உய அந்தப்படியவர்கள் அவரி டத்திறபோய் வருவாரென்று சொ ல்லப்பட்டவர் நீரா அல்லது றொருவர் வரக்காத்திருக்கவேண்டு மாவென

வன்று கேட்கும்படிக்கு யோ வானஸ்நான்ன எங்களையும்மிடத்தி ற்கனுப்பினானென்றார்கள்.

உக அவவேளையிலே அவர் வியா திகளையும் வேதனைகளையும் பொல லாத ஆவிகளையுமுடைய அநேகம பேரைக் குணமாக்கிக் குருடர் அ நேகருக்குப் பார்வையையருளினார்

உஉ அப்பொழுதுஇயேசுவான

« AnteriorContinua »