Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

ன் நாள்கள் நிறைவேறினபொழுது that, as soon as the days தன்வீட்டுக்குப்போனான். of his ministration were accomplished, he departed to his own house.

24 And after those days his wife Elizabeth conceived, and hid herself five months, saying,

25 Thus hath the Lord dealt with me in the days wherein he looked on me, to take away my reproach among men.

அவ

உசு அந்த நாள்களுக்குப் பின்பு டைய மனைவியாகிய எலிச் பேத்துகருப்பந்தரித்து,

உரு சனங்களுக்குள்ளே எனக்கு ண்டாயிருந்த நிந்தையை நீக்கும் படிக்கு, பராபரன் இந்த நாள்களி ல் என்னைநோக்கி இப்படி யெனக் குச்செய்தாரென்று சொல்லி, ஐந துமாதம் வரையும் ஒளித்துக்கொ ண்டாள்.

உசு ஆறாம் மாதத்திலே காபிரி யேலென்னுந் தூதன் கலிலேயாநா ட்டிலுள்ள நாசரேத்தென்னும் ப ட்டினத்திலே,

உஎ தாவீதின் குடும்பத்தானாகி ய இயோசேப்பென்னும் நாம்முள் ன்புருடனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந் தகன்னியாகிய மரியா ளென்பவளி டத்திற்குப்பராபரனால் அனுப்பப்

பட்டு,

உஅ அவளிருக்கிறவீட்டுக்குட்பி

28 And the angel came

ரவேசித்து, க் கிருபைபெற்றவளே, in unto her, and said, Hail, நீ வாழ்க, பராபரன் உன்னுடனே thou that art highly faயிருக்கிறார். பெண்களுக்குள்ளே நீ voured, the Lord is with ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவளென்றான். thee : blessed art thou among women.

29 And when she saw

உக அவள் அவனைக்கண்டு, அவ னுடையவார்த்தையைக்கேட்டுக்க him, she was troubled at லங்கி, இந்தவாழ்த் துதல் எப்படி his saying, and cast in her ப்பட்டதோ வன்று சிந்தித்தாள். mind what manner of salutation this should be.

30 And the angel said unto her, fear not, Mary: for thou hast found favour with

God.

ஙய தூதன் அவளுடனே சொன் னது, மரியாளே, நீ தேவனி ததிற் கிருபைபெற்றபடியினாலே, நீபயப

பட

வேண்டாம்.

ங க நீ கருப்பந் தரித்து ஒருகு மாரனைப் பெறுவாய். அவருக்கு இயேசு என்றுபேரிடுவாயாக.

26 And in the sixth month the angel Gabriel

was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth,

27 To a virgin espoused, to a man whose name was

Joseph, of the house of David; and the virgins name was Mary.

[ocr errors]

31 And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS.

32 He shall be great, and shall be called the Son of the Highest : and the Lord God shall give unto him the throne of his father David :

33 And he shall reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom

there shall be no end.

34 Then said Mary unto

the angel, How shall this be, seeing I know not a man? 35 And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall over shadow thee : therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God.

36 And, behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age: and this is the sixth month with her, who was called barren.

37 For with God nothing shall be impossible.

38 And Mary said, Behold the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word. And the angel departed from her.

39 And Mary arose in those days, and went into the hill country with haste, into a city of Juda ;

40 And entered into the

கூஉ அவர் பெரியவராய் உன்ன தமானவருடைய குமாரனெனனப் படுவார். அலலாமலும், தேவனாகி

யபராபரன அவருக அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் ராசாசன் த்தைக்கொடுப்பார்.

ஙங அவர் இயாககோபினுடைய டும்பத்திற்கு என்றென்றைக்கும் இராசனாயிருப்பார். அவருடைய ஆளுகைக்கு முடிவுவராதென்றான்.

ங ச அதற்கு மரியாள் தூ தனை நோக்கி, இதெப்படி யாகும். ஒரு புருடனையும் அறியேனேயென்றாள். 區 தூதன் அவளுக கு மாறுத தரமாகச்சொன்னது, பரிசுத்ததே வ ஆவி உன்மேல் வரும. உன்னது மானவருடைய பலம உன்மேல் நி ழவிடும். ஆகையால் உன்னிட த பிறக்கும் பரிசுத்தமானது னுடைய குமாரனெனனப்படும்.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

42 And she spake out with a loud voice, and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb.

43 And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me?

44 For, lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy.

சரு விசுவாசித்தவளுசகுப்பரா 45 And blessed is she பரனாலே சொல்லப்பட்டவைகள் that believed: for there shall நிறைவேறுவதால், அவள் பாக்கிய முள்ளவளே யென்றாள்.

சுசு அப்பொழுதுமரியாளசொ ன்னதாவது;

சஎ என் ஆத்துமா பராபரனை ப்புகழுகின்றது. என ஆவி எனஇர ட்சகராகிய தேவனிற் களிகூருகின

றது.

சாஅ என்னத்தினாலெனில், அவர் தம்முடைய அடிமையின் தாழ்மை யைநோக்கிப்பார்த்தார். வல்லமை யுடையவர் எனக்குப் பெரிய காரிய ங்களைச் செய்தபடியினாலே, சகூ இதுமுதல வமி ச தாரெல் லாரும் என்னைப்பாக்கியவதி யென பார்கள். அவருடைய நாமம் பரி

சுத்தமுள்ளது.

be a performance of those things which were told her from the Lord.

46 And Mary said, My soul doth magnify the Lord,

47 And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.

48 For he hath regarded the low estate of his handmaiden : for, behold, from henceforth all generations

shall call me blessed.

49 For he that is mighty hath done to me great things and holy is his name.

ருய அவருடைய இரக்கந் தலை 50 And his mercy is on முறை தலைமுறையாக, அவருக்குப them that fear him from geபயப்படுகிறவர்களிடத்தி லுண்டா neration to generation.

யிருக்கும்.

51 He hath shewed ருக அவர்தமதுகையினாலே பல த்த காரியங்களைச்செய்தா ர்.

strength with his arm; he hath scattered the proud in the imagination of their

hearts.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

தங

சி ந்தனையில் இறு மாப்பாயிருக்கிறவர்களையவர்சிதற ருஉ பலவான்களைப்பத்திராசன ங்களிலிருந்து தளளி, தாழ்மையுள் ளவ ர் களை யுயர்த்தி.

ருங பசியுள்ளவர்களை நன்மைக ளினாலே நிரப்பி, ச சமபூரண முள்ள வ ர் களை வெறுமையாய் னார்.

அனுப்பி

[blocks in formation]

சுய அப்பொழுது அதின் தாய் சொன்னது. அப்படியல்ல, அதற் கு இயோவானென்று பேரிட வே மன்றாள்.

ணடு

கூாக அவர்கள் அவளைநோக்கி, உ

ன் உறவிலே யிந்தப்பேராக அழை க்கப்பட்டவர்கள் ஒருவருமில்லையே யென்று சொல்லி,

her, There is none of thy kindred that is called by

this name.

கஉ அதனுடையதகப்பனைதோ க்கி இதற்கென்ன பேரிட மனதாயி ருக்கிறீரென்று, சமிக்கையினாலேகே have him called. ட்டார்கள்.

62 And they made signs to his father, how he would

[blocks in formation]

சங அவன்எழுது கையைக்கேட்டு வாங்கி, யோவானெனறெழுதினான். எல் காரும் ஆச்சரியப்படடார்கள். காசு அல்லாமலும், அந்நிமிஷத் திலே அவனுடைய வாயும் நாவுந்

63 And he asked for a writing table, and wrote, saying, His name is John. And they marvelled all. 64 And his mouth was opened immediately, and

spake, and praised God.

திறக்கப்பட, அவன் பராபரனைதhis tongue loosed, and he தோத்திரஞ்செய்து பேசினான். கரு (அதனாலே) அவர்களைச் சுற றிவாசமாயிருந்த எல்லாருக்கும்ப யம்வந்தது. அன்றியும் இயூதேயா ன மலைத்தேசமெங்கும் அந்தச் சங்கதிகளெல்லாஞ் சொல்லிக்கொ

வின

ள்ளப்பட்டன.

65 And fear came on all that dwelt round about them : and all these sayings were noised abroad throughout all the hill country of Judea.

(அவைகளைக) கேள்விப்பட 66 And all they that டவர்களெல்லாரும் (அவைகளைத்) heard them laid them up in தங்களமனதிலே வைத்துக்கொண் their hearts, saying, What டு அந்தப்பிள்ளை யெப்படிப்பட்ட manner of child shall this தாயிருக்குமோவென்றார்கள். கர்த் be! And the hand of the தருடையகை அந்தப்பிள்ளையினி Lord was with him. டத்திலிருந்தது.

சஎ அனறியும அவனுடையதக ப்பனாகிய சகரியா பரிசுத்த ஆவியி னாலே நிரப்பப்பட்டு, தீர்க்கதரிச னமாய்ப் பகர்ந்ததாவது;

கஅ நாம் நமமுடைய சத்துரு

க்களின் கைகளுக்குத் தப்புவிக்கப் பட்டவர்களாக,

கூகூ நமமுடைய வாழ்நாளெல் லாம் பயமில்லாமல் தேவபத்தியா யும நீதியாயும், தமக்கு முன்பாக ஊழியஞ்செய்வதற்கு அனுக்கிரக ஞசெய்யும்பொருட்டாய்,

எய தாம் நம்முடைய பிதாவா கிய ஆபிரகாமுக்கு இட்ட ஆணையா கிய தமது பரிசுத்த உடம்படிக கையை நினைத்து,

67 And his father Za

charias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying,

68 Blessed be the Lord God of Israel ; for he hath

visited and redeemed his people,

69 And hath raised up an horn of salvation for us

in the house of his servant David;

70 As he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began :

« AnteriorContinua »