Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

28 There shall be weep- உஅ நீங்கள் ஆபிரகாம் ஈசாக்கு

ing and gnashing of teeth, when ye shall see Abraham, and Isaac, and Jacob, and all the prophets, in the king dom of God, and you your

selves thrust out.

29 And they shall come from the east, and from the west, and from the north, and from the south, and shall sit down in the kingdom of

God.

யாககோப்பெனபவர்களையுஞ்சகல

தீர்க்கதரிசிகளையும் பராபரனுடை

ய இராச்சியத்திலுள்ளவர்களென றும உங்களைப்புறம்பே தள்ளப்ப டடவர்களென்றுங் காணும் பொ ழுது, உங்களுக்கு அழுகையும் பற் கடிப்புமுண்டாயிருக்கும்.

[ocr errors]

உகூ அன்றியுங் கிழக்கிலும்மேற் கிலும் வடக்கிலுந் தெற்கிலுமிருந் சனங்கள் வந்து, பராபரனுடைய ய இராச்சியத்திற் பந்தி யிருப்பா ர்கள்.

30 And, behold, there are ஙய அப்பொழுது பிந்தினோர் last which shall be first, and முந்தினோராயிருப்பார்கள். முந்தி there are first which shall னோர் பிந்தினோராவார்களென்றார். be last.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

2 And, Behold, there was

உ பாண்டுவியாதியுள்ள ஒருமனி தன் அவருக்கு முன்பாக நிற்கையில, a certain man before him அவர்கள் அவரைநோக்கி, பார்த் which had the dropsy. துக்கொண்டிருந்தார்கள்.

ங அப்பொழுது இயேசுவான வர் நியாயசாஸ்திரிகளையும் பரிசே யரையும் நோக்கி, ஒய்வுநாளிலே குணமாக்குகிறது நியாயமா வென

றார்.

3 And Jesus answering spake unto the lawyers and pharisees, saying, Is it law

ful to heal on the sabbath day?

peace.

ச அதற்கு அவர்கள் பேசாமல் 4 And they held their ருந்தார்கள். அப்பொழுது அ And he took him, வர் அவனைப்பிடித்துக்குணமாக்கி, and healed him, and let him ரு அனுப்பிப்பின்பு அவர்களுட go; னே சொன்னது; உங்களி னாலுந் தன்கழுதையாவது எருதா

லவ

5 And answered them, saying, Which of you shall

வது ஒய்வுநாளிலொருகிணற்றிலே have an ass or an ox fallen விழுந்தால் உடனேயதைத்தூக்கிவி டானோ வென்றார்.

சா அதற்கு மாறுத்தரஞ்சொல் ல, அவர்கள் திராணியில்லாதிருந தார்கள்.

into a pit, and will not straightway pull him out on the sabbath day?

6 And they could not answer him again to these things.

எ விருந்துக் கழைக்கப்பட்டவ 7 And he put forth a ர்கள் பந்தியிலமுதலிடங்களைத்தெ parable to those which were ரிந்துகொண்டதை அவர்பார்த்து, bidden, when he marked how

they chose out the chief அவர்களுக்கு உவமையாகச் சொ rooms ; saying unto them, ன்னது, 8 When thou art bidden

of any man to a wedding, sit not down in the highest room ; lest a more honourable man than thou be bid den of him ;

9 And he that bade thee and him come and say to thee, Give this man place; and thou begin with shame to take the lowest room.

10 But when thou art

bidden, go and sit down in the lowest room ; that when he that bade thee cometh, he may say unto thee, Friend, go up higher: then shalt thou have worship in the presence of them that sit at meat with thee.

11 For whosoever exalteth himself shall be abas ed; and he that humbleth himself shall be exalted.

12 Then said he also to him that bade him, When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, neither thy kinsmen, nor thy rich neighbours; lest they also bid thee again, and a recompense be made thee.

[ocr errors]

the

13 But when thou makest a feast, call the poor, maimed, the lame, the blind:

14 And thou shalt be

அ நீ ஒருவனாற் கலியாணத்துக் கழைக்கப்படடபொழுது, பந்தி யில் முதலிடத்திலுளுக்காராதிரு. என்னத்தி லன்றால், உன்னிலும் அதிக கனமுள்ளவன் அவனால் ழைக்கப்பட்டிருக்க,

கூ உன்னையும் அவனையும் அழை த்தவன் உன்னிடத்தில்வந்து, ருக டங்கொடுமென று சாலல நீ வெட்கத்தோடே தாழ்ந்த இட

ததிற்போயிருககவேண்டியதாயிரு

க்கும்.

அப

ய ஆகையால் நீ அழைக்க டடபொழுது, நீ போய்த்தாழ்ந்த இட லுளுக்காருவாயாக. பொ ழு உன்னையழைத்தவன் உ ன்னிடத்தில்வந்து, சிநேகிதனே; மேலான இடத்திற் போயிருமென் றுசொல்லப் பந்தியிலிருக்கிறவர்க ளுக்குமுன்பாக உனக்குக்கனமுண் டாகும்.

யக அப்படிக்கு எவன் தன்னை உயர்த்துகிறானோ அவன் தாழ்த்தப் படுவான். எவனதன்னைத் தாழ்த்து கிறானோ அவனுயர்த்தப்படுவானே ன்றார்.

யஉ அல்லாமலும் அவர்தம்மை விருந்துக்கழைத்தவனுடனே சொ ன்னது, நீர்பகல்விருந்தை இராவிருந்தைப் பண்ணு

L

உம்முடைய சிநே

பொழுது, ரையுஞசகோதரரையும் மற்ற இன ததாரையும ஐசுவரியமுள்ள பிறரை யும அழைக்கக்கூடாது. அழைத் தால் அவர்களும் உமமை யழைப் பார்கள். அதினாலேயுமககுபபதிற்

பலனுண்டா

து,

ம.

யங நீர்விருந்து பண்ணும்பொழு ஏழைகள், ஊனர், சப்பாணி கள, குருடர், இப்படிப்பட்டவர் களையழைப்பீராக.

யச அப்பொழுது அவர்கள் உ blessed ; for they cannot re - மக்குப்பதிற் கொடுக்கத் திராணியி

ல்லாதபடியால், நீர்பாக்கியராயி ருப்பீர். நீதிமான்கள் உயிரோடெ ழுந்திருக்குங்காலத்திலே உமக்கு ப்பதில் அளிக்கப்படுமென்றார்.

யரு அவரோடேகூடப் பந்தியி ருந்தவர்களிலொருவன் இந்தவசன ங்களைக்கேட்டபொழுது, அவன் அ வரைநோக்கிப்பராபரனுடைய

ராச்சியத்திற் போசனமபண்ணு
றவன் பாக்கியவானென்றான்.
யகா அதற்கவர்சொன்னது, ஒரு
மனிதனபெரியவிருந்துபண்ணி,

compense thee: for thou shalt be recompensed at the resurrection of the just.

15 And when one of them that sat at meat with him heard these things, he said unto him, Blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God.

16 Then said he unto him, A certain man made a great supper, and bade many :

17 And sent his servantat

யஎ அநேகரையழைத்து, விரு ந்துவேளையில் தன் ஊழியக்கார supper time to say to them னைநோக்கி, நீ அழைக்கப்பட்டவ that were bidden, Come; ர்களிடத்துக்குப்போய்ச்சகலமும் for all things are now ready. எத்தனமாயிற்று. ஆகையால் வா ருங்களென்று சொல்லென்று அனு

ப்பினான்.

யஅ அப்பொழுது அவர்களே 18 And they all with one ல்லாரும்போக்குச்சொல்லத்தொ consent began to make exடங்கினார்கள். ஒருவனசொன்னது, cuse. The first said unto ஒருவயலநிலத்தைக் கொண்டேன. him, I have bought a piece நானபோய் அதைப்பார்க்க அவ of ground, and I must needs சியமாயிருக்கின்றது. ஆகையால்எ go and see it I pray thee னக்கு மன்னிக்கவேண்டுமென்று உ have me excused. னனை வேண்டிக்கொள்ளுகிறேனெ

[blocks in formation]

hither the poor, and the maimed and the halt, and

the blind.

22 And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there

is room.

23 And the Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedg es, and compel them to come in, that my house may be

filled.

24 For I say unto you, That none of those men which were bidden shall taste of my supper.

25 And there went great multitudes with him: and he turned, and said un to them,

29 Lest haply, after he hath laid the foundation, and is not able to finish it,

ரையும ஊனரையுஞ் சபபாணிகளை யுங் குருடரையும் இங்கே அழைத் ககொண்டுவாவென்றான்.

உஉ அந்தப்படி ஊழியக்காரன் அழைத்துவந்து, ஆண்டவரே நீர் கட்டளையிட்டபடி செய்தாயிற்று

உங பின்னு மிடமுண்டென்றான். அப்பொழுது எசமான ஊழியக் காரனுடனேசொன்னது, நீ வழிக ளிலும் வேலிகள்ருகேயும் புறப்பட டுப்போய், என்வீடு நிறைய வரும்ப டிக்குச் சனங்களை வருந்திக்கூட்டிக் கொண்டுவா.

உசு அழைக்கப்பட்டிருந்த அந் தமனிதரிலொருவராகிலும் என்னு டைய விருந்தை ருசிபார்ப்பதில் லையென்று உங்களுக்குச்சொல்லுகி றேனென்று சொனனார்.

உரு பின்பு அநேகசனங்கள் அவ ரோடேகூடப் பிரயாணமாய்ப் போகையில், அவர் திரும்பிப்பார்த் து, அவர்களுடனே சொன்னதா

வது,

26 If any man come to me, and hate not his father and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my dis. ciple.

27 And whosoever doth not bear his cross, and come after me, cannot be my disciple.

tending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether ye have sufficient to finish

28 For which of you, in- உஅ உங்களிலெவனானாலும் ஒரு கோபுரத்தைக்கட்ட மனதாயிருந் தால் தான் அஸ்திபாரமபோட்ட பின்பு, அதை முடியக்கட்டுகிறதற் குததிராணியில்லாமலிருக்கும்பொ

it?

உசா ஒருவன் என்னிடத்தில்வந்து ந்தன் தகப்பனையுந்தாயையும் மனை வியையும் பிள்ளைகளையுஞ் சகோதர ரையுஞ் சகோதரிகளையுந் தன்சுய சீவனையும் பகையாவிட்டால், என

[ocr errors]

சீஷனாயிருக்கமாட்டான்.

உஎ அல்லாமலுந் தன் சிலுவை மரத்தைச் சுமந்துகொண்டு எனக் குப்பினசெல்லாதவன் என் சீஷனாயி ருக்கமாட்டான.

ழுது,

உகூ அதைப் பார்க்கிறவர்களே ல்லாரும், இந்தமனிதன் கட்டத தொடங்கி, முடிக்கிறதற்குத் திரா

« AnteriorContinua »