Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

Mac G. Is fior e; agus ni ġeillin an cleir ad aguinne da leitid. Acil 's é an fat a bfuil misi tract air, go bfuil aniomad crann sgiteoga årsaiġe, arin mo cuid fearainn fèin; agus ba mait liom cuid aca buaint as mo bealac; agus, d'aindeoin sin, admuiğim go mbionn faitcios orm bacail leo; oir ta 'fios agam go mait gur ionad uasal è, agus gur mór a biad na daoine beaga tataiġ ann, a nallod.

D. U. Na siteoga ta romad, mo doig. Agus a bfaca tu fein aon duine aca ariam?

Mac G. Maiseаd ni facas. A¢d tiucfad liom sgeul beag, greanmar a innse duitse, a énala me o mo sean atair, a črutugad le flinne go raib a leitid ann, le na linn féin.

D. U. Maisead, aitris duivn è, a maigistir Mhic Gaban, is biom buideac diot, agus eistfeam leat go fonmar.

Mac G. Ta cnocan beag, san fearann a mbiamsa mo comnaiġ, da ngoirean siad cnocan na Feadalaig. Bhi duine còir, craifeac na compaig anallod ann, a gcois amna, le taob a inocan sin; agus ta lorg a tiġ le faiceal gus andiu. Tady o Haod ba hainm don «uine; gan bean, no muirin aige, aėd a matair, na seau mnaoi, ag cuingbeal tiġe.

Chuaid Tadg amac, oidče Shamna, deanam urnaiġ, mar ġnas leis, fa bruać na haimne, no 'geois a leasa. Ag dearcain suas do breatnad rèultan, do connairc neul dorča o ndeas, ag gluasaćt ćuige, le siğdead gaoite; agus do cuala se torman na neac, mar buidin mòir marc śluad, teact san gleann gać ndìreac. D'airiġ Tady go dtangadar uile tairis an ata, agus tort fa' n mbinn go hat laiṁ.

Cuimnigeas an duine gur minic a cualaid 'ga rad, da dtily fead an luait biad faoi do cois, na nadaig, san am sin, da mbiad neac air bit daoñda leo, gur l'eigin doib sgarmuin leis. Togbas sesean làn duirt don gripnjol bi faoi na cois, agus tilyeas è go tinneasnać, anainm an atair, agus an mhic, agus an spioraid naoim, anagaid an tsiğdlein;

S. That

S. That is true, and our clergy believe no such thing. But the reason of my speaking of it is, that I have several old thorns in my land, and I would wish to take some of them out of my way; nevertheless, I confess that I am shy to disturb them; for I know very well that it is a gentle place, and that it was greatly haunted by the little people, in former times. (8.)

G. You mean the fairies, I suppose. · And did you ever see any of them?

S. I never did. But I could tell you a pleasant little story, which I heard from my grandfather; to prove the truth of such things being in his time.

G. Well tell it to us, Mr. Smyth, and we will thank

you, and hear you with pleasure. S. There is a little hill in the farm where I live, which is called Knock-na-feudalea. (9.) There was an honest, pious man living there formerly, near the river, by the side of the hill; and the vestige of his house may yet be seen.

His name was Thady Hughes ; he had no wife nor family, but his mother, an old woman keeping his house.

Thady went out, on Halloweve night, (10.) to pray, as he was accustomed, on the bank of the river, or at the foot of the forth. Looking up to observe the stars, (11.) he saw a dark cloud from the south, moving towards him with a whirlwind; and he heard the sound of horses, as a great troop of cavalry, coming straight along the valley. (12.) Thady observed that they all came over the ford, and quickly round about the mount.

He remembered that he had often heard it said, if you cast the dust that is under your foot against it, at that instant, if they have any human being with them, that they are obliged to release him. He lifts a handful of the gravel that was under his foot, and throws it stoutly, in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, against the whirlagus, feuc, san mball tuiteas anuas bean, go faon, fann, lag, air lar, le trom osna.

agus,

Clisios Tadg le sin; aċd, ag gabail meisneac, iar gcloistin a gearan, san gcloir daonda, cvaid fá na comair; gur labair leite, 's gur tog se suas 1, agus tug a steac fa dèin a matara i. Tugadar bainne di le n' òl, agus oileamuin eile; 's ba beag a cealaig si.

Niar cuir siad moran ceist uirrti anoidče sin; mar aïtniodar gur as na bruiğinib a tainic si; agus mar nać raib fonn caint uirrte, agus i tinn, tuirseać. La air na marac, d'fiafraigeadar sgeul a him'teaéta di, agus d' airis sise sin doib, air ačt rùn a cuingbeal air. , Maire ni Ruairc ba hainm don mnaoi; a gcondae na Gaillibe rugad, 's a hoilead i. Do bi aon Bliadain pòsta, gur rug si clanu, le fear og da ngoir ti Sean Seoigeac, laim le énoe Maga. Ba anacrać fuair si an tastar cloinne sin, gur eug a leanb, a ndèis a breït; 's go dtug Fion bàr 's a buidean i fèin air siubal, go bruiġean cnoc Mağa. · Do fagad toirt eigin eile na hionad, a ndeilb mna muirb, a fairead, 's a hadlacad, gan ċunnsuġa, a riuċt na nina sa.

Do bi Maire agcnoc Maga tri raite, ag altruin leivib, ga cealgad le meagair, 's le ceoltaib binne; 's daindeoin sin uile, bi sise dubac gan amras. Fa deiread, gur airis di bunad na bruiğine go raib a fear fèin anois pòsda le mnaoi eile; agus gan ise beit deanam bròn no leandub nios faide; go raib Fionnbàr, agus a teağlać uile, ag triall air cuairt go Ulad. .

Gluaistear leo, fa sgairt na gcoileac, o inoc min Maga amac, Fionnbar 's a buidean croda. Is iomda siog brug, rat, agus beann, a ndearsat gearr čèilid ann, o faire an lae, go luige na hoidċe, air eacraige aille, eitiolaige.

Fa énoc Gréine, is cnoc na Rae,
· Binn Builbinne, agus Cèise Coruinn,

winds;

wind; and, behold forthwith doron falls a woman, weak, faint and feedle, on the earth, with a heavy groan.

Thady started, but, taking courage, leaving heard the cry in a human voice, he went ta her; spoke to her, lifted her up, and brought her in to his mother. They gave milk to her drink, and other food; but she ate little.

They did not ask her many questions that night; as they knew that she came from the fairy castles ; (13.) and she did not wish to speak, being sick and sorrowful. Next day, they asked an account of her adventures, and she related them, first enjoining secrecy.

Her name was Mary Rourken-born and bred in the county Galway. She was one year married, and had a child, to a young man called John Joyce, near Knock Magha. She had a difficult labour, the child died, after it was born; and Finvàr and his host carried herself away to the fairy castle of Knock Magha. They left some other bulk in her place, in the form of a dead woman, which was waked and buried, without observation, in place of the woman herself. (14.)

Marywas in Knock Magha three quarters of a year, nursing a child, (15.) entertained with mirth and sweet songs, and nothwithstanding, she was certainly in affliction. At length the host of the castle told her that her husband was now married to another woman: and that she should indulge no longer in sorrow and melancholy; that Finvar, and all his family, were about to pay a visit to the province of Ulster.

They set out, at cock-crowing, from smooth Knock Magha forth, both Finvàr and his valiant kost. And many a fairy castle, rath, and mount they shortly visited, from dawn of day till fall of night, on beautiful, winged coursers.

Around Knock Grein, and Knock na Rae,
Bin Builvin, and Keis Curain,
2 H

Go

Go binn Eaclainne, agus Loc da Eun,
O sin soir tuait go sliab Guilinn.
Do cuartaigeadar sleibte mora Muġorna,
Fa aird sliab Donairt, agus Beal at an adraig,
Sios go Dùn-druinne, Dùn-droma, agus Dùn-

ard a liat,
Na raon direać go cnocan na Feadalaiġ.

Deis Maire tuiteam uadfa, niar stuanąd leo i oir b’eigin doib proinn oidée Shamna caiteari, Sioġbruġ Sgrabais, ag an tsiog-flait Mac an Ean, toin.

B'iongnad le Tadg, is le na matair, sgeul na mna; agus gab truaig iad di, agus tug cuiread agus fàilte di, fuireac aca fein.

D'fan si aca air fostać, fead an geimrid, gur taitin si go mait leo, ag obair 's a foġnad. Ba sean bean breoite matair Thaidg, agus tug Maire aire mait di, le linn a tinnis. D'eug an tsean bean, san earrac; aċd tug si comairle d’a mac, air leabaid an bàis, Maire ni Ruairc a pòsad; agus do posad iad, indiaiġ pa càsga,

Agcionn bliadna na diaid sin, tarla fear stocaig, a bi laiṁ leo, a beit triall go Cuan na mara, a ceannac earraid; agus cuir Maire comarta leis, agcois isioll, fa dein a cead fir; eadon, fàinne posta 'tug se di, agus ainm a tSeoigig sgriobta uirri. Nior bfada na diaiġ gur eug an dara bean, o Shean Seoigeac, agus ni dearna" se failliġ fa teact air cuairt, cum Maire ni Ruairc.

Trat tainic se asteae go tig Thaidg ui Aoid, fuar se Maire na suide, faoi leanb mait mic, tri raïtie, air a cig. Ba luat 's ba luaiġearać d'aïtnioğadar, agus d'admuigeadar ar aon a cèile; agus d'uaċtaig Maire, gan sgat, gur b'e sin féin a ceadfear; is trat cuala si gur teastaig an bean eile, d'aontaig si dul leis an tSeoigeač.

Та

« AnteriorContinua »