Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

connaiġ mar mnaoi ag fear eile, lani le Dùnpadtruic; agus gur còir a cur na baile leis.”

Cuiread fiadnuise leis, on tsagart, a connairc ga bposad iad, agus a crutugad ceadnaćt na mna; agus do mionnaig an fear sin; gurb' i an bean ceadva sin á bi anois ag Tady o hAod.

Cuir an teasboc fos orrta uile a teact a latair, ag an caibidil

, ionar tugad an cùis cum cuaiste. Bhi an cliar uile, anagaid an tatair Brian, cion gur pos se Tadg le mnaoi an fir eile; agus nać leigead se di dul leis, a ndiaiġ dearbad fagail gurb' i a bean i. Agus dubairt siad gur còir baing á cur air fèin, is air Thadg, muna gcuirfid Maire air siubal.

[ocr errors]

A daoine uaisle," arsa an tatair Brian, "ņa daoraid me, go gcluine sib deiread an sgèil. Cuirtear an Seoigeac cum a mionna.”

Do mionnaig an Seoigeac gur posad è fa do-go bfuair se an cead bean aig baile Ghoirt-go raib si bliadain aige, lain le énoc Maga-gur imtis si uad as sin---nač raib fios aige cia leis-bi se fèin fan baile---ni faca se agimteaċt ini raib si fallain, andiaiġ coinne breit-fuar me an dara bean san dit sin---saoil se gur eug an cead bean-saoil an sagart dd'eug an dara bean.

"Anois, a daoine uaisle,” arsa an ta'tair Brian,

so litir a fuar mise, faoi laiṁ sagairt paraiste an tSeoigig, a dearbuigeas gur eug a cead bean--go bfaca se fèin marb i-_'s go raib se ag a torramgur pos se an Seoigeac, na diaiġ sin, le cailin eile san dit;-'s gur eug sise fòs o soin. Feucaid anois, go rinne me mo ditcioll an firinne fagail amac.”

D'eiriġ imreasan idir an éleir uime; dubairt cuid aca“ gurb’ i bean t Seoigig i, gan cuntabairt, o fuaras a dearbad o sagairt Ghoirt, agus mionna an Iir, a bi latair, ag an posad."

left

left him, and was now living as wife to another man, beside Downpatrick; and that she ought to be sent home with him.

A witness was sent with him, by the priest, who saw them married, to prove the identity of the woman; and he swore thut she was the same woman who now lived with Thady Hughes, : The bishop ordered them all to appear before him at the chapter, that the case: might be investigatedu All the clergy, blamed Father: Bryan, because he married Thady to the wife of another man; and would not alloze her to go with him, after having received evidence that she was his wife Anditwas their opinion that both he and Thady should be excommut nicated, unless Mary were sent away:

Gentlemen," said Father Bryan,do not condemn me until you hear the end of the business. Let: Joyce be sworn."

Joyce swore that he was married twice--that he got his first wife at Balygont--that she lived with him one year, beside Knock Maghathat she therr left him, he knew not with whom he was at home himself-did, nat see her depanto-she was not healthy after childbirth-he got his second wife in that place --- thought that his first wife was dead -- his second wife died.

Now, Gentlemen," said Father Bryani " here is, a letter which I received, under the hand of Joyce's parish priest, who asserts that his first wife died, that he himself saw her dead Topwas at the funeral--that he married Joyce afterwards to another girl in the place, and that she also was, singea deada You see now that I endeavoured to discover thes truth.

A contest arose between the clergy on this, some said, that she was Joyce's wife undoubtedly, since the așsertion of it was obtained from the priest of Gort, and the oath of the man who was present at: the marriage."

Dubairt

[ocr errors]

66

[ocr errors]

Dubairt dream eile, “ nac raib sin dearbta yo sead; oir an fear tug an mionna, go bfaca se 'g a posad i, go raib se fiaršuileac, lag-radarcac; agus go mbfeidir leis a beit meallta.” “ Masead," arsa fear aca,

teise sise

go

Connáėta, fa dein sagairt Ghoirt, go bfiosfað sesean mas i an bean ceadna a pòs sè.”

“Ni head,” arsa duine eile, “ aid teise si fa dein an tsagairt eile ag cnoc Maga, go bfiosa sesean, mas i an bean ceadnása a d'eug faoi na cùram.”

Togad gaire na cuideacta anagaid an fir sin; ionnas go dtainic an cùis a beit na adbar grinn na measg Fa deiread, anuair do connairc Tadg o Haod, nać raib siad air ti reidtig deanam, no deiread cur leis, d'iarr se cead labairt leis an Easboc.

“ A tiarna easbuic,” ar sesean, “ a gcreideann tusa gur tugad an beansa air siubal, leis na sigeoguib?"

“ Niereidimse a leitid, go deimin,” arsa an teasboc.

“O! Maiseаd beannait De go raib agad, fan sgeul sin; oir beid Maire ni Ruairc agam sa go sead.”

Cionnas sin,” arsan teasboc, “ ma crutaistear gur pòsad i leis an t Seoigeac romadsa ?”

“Cuma sin,” arsa Tadg; “ dar ndoig na gcuirfeasa dfiaćnib uirrte, a beit na ninaoi aige, dèis a bàis."

Do maodaid an cliar uile a gcionn gaire, indiaiġ comraid Thaidg; agus dubairt cać " gur mait a dus bairt se e; agus gur b'aige bi an cuid do b'fearr san conspoid."

Ba deacair don easboc a ngiorc, sa meagair a cosg, no breit a tabairt; aċi go dtug se coñairle do Thadg, 's do Mhaire "a dol, leis an dìs eile, go Connactàm. la'tair an da sagairt, no go bfuiğidis amac fios na fìrinne."

Others

that he may

Others said, that was not yet certain, for the man who swore that he saw her married, was squinteyed and dim-sighted, and that he might be mistaken.

Well,said some, let her go to Connaught to the priest of Gort, that he may know if she is the same woman whom he married.

Not so," said the others, but let her go to the other priest, at Knock Magha, that he know if she is the same woman who died under his care."

The laugh of the assembly was excited against the latter, so that the business produced considerable mirth among them. At length, when Thady Hughes saw that they were not about to decide or terminate the affair, he asked leave to speak to the bishop:

My Lord Bishop,said he, do you believe that this woman was carried away by the fairies ?

[ocr errors]

Indeed, I believe no such thing,said the bishop.

Oh! God bless you for saying so, for I shall keep Mary Rourke still.

How can that be,said the bishop,if it be proved th.she was married to Joyce before you?"

No matter for that,said Thady, surely she is under no obligation to be his wife after her death."

The clergy all burst into laughter, after Thady's speech, and said unanimously," that he spoke well, and that he had the best part of the cause.

With difficulty the bishop restrained their mirth and laughter; he then advised Thady and Mary to go, with the other two men, to Connaught, before the two priests, that the truth might be ascertained

21

ci A triat;"?

“ A triat;" arsa Tadg, “ nil mise à ngealt ait a dol leis a t Seoigeac; aéd, mas i do toilse, teige sesean na baile, agus račfuinnse fèin agus Maire, agcionn seaćtmain eile, fa dein sagairt ćnoc Maga; agus ma crutaigean an Seoigeač ann sin, gur b’i so a bean, dar .ndois nać sèaman an duine uasal sin an litir a cuir faoi na lain, gur eug si."

Toit, a duine gan ceill a dabairt an teasboc imtigid uaim, ni heistiom lib nios faide.”

La air na marać, cuir Maire a hearrad imirce uile air a muin; air ti dol go Connacta ; agus. 's è an reidteač a rinne na comarsnais eattorra, na doirse Beït araon fosgailte, a Seoigeaė seasan amuis, seaċt gcoisceim o dorus na sràide, Tadg beit na seasam sa agarda, seact gcoiseim on dorus cùil, agus isi a vogan a leannuint, 's a beit aige o sin amac.

Bhi an leanab na codlad sa geliaban; bi Maire go direać triall, go ndeacaid si fa dèin a leinib, čun slàn Pagbail aige, agus go dtug si pog do, agus šil si deor.

D’initig si uad ann sin, go raib si a dtaob amuig don tairseaė, go gcuala . si sgreud an leinib na deiġ; filleas Maire air ais, agus d'fàn si gan mairg, gàn buaidread o sin amac, aige Tadg o Haod, go bàs.

D. U. Is taitneamac, greanmar an sgeul sin, a d'airis tu duinn, a maigistir Mhic Gaban; acd a cuala tu gur creid an clèir mionna an fir sin, go bfaca se an bean ceadna sin 'g a posad?

Mac G. Niar creid an tatair Brian e, go hairid; oir, ag cur at-ceist air an oglac, d'aidmead se, “nac bfaca se ariam i, roime an oidċe posad i; acd

go raib se dearbta gurbi i bi ann, oir d'aidmead si do fèin, a leis, gurab i an bean ccadna i.'

D'fiafraig an tatair Brian, " a gcuala se rian, go raib an Seoigeac suigriġ le mnaoi air bit eile, fan àit sin?” Dubairt, go gcualaid go raib se suiġrig le cailin faċill Tartain--nac bfaca se

Aly

« AnteriorContinua »