Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

D'feudaid siad cuid de cuingbeal, gan amhras ; aċd niar mait leo beit faoi cumacta namaid.

Au è Cromsuil a ceannaig an fearann?

Niar b'è. Acd 'sè baramuil gac duine, gur do a ceannacad è; agus ta mise dearbta go mbiad se aige, andiaig gac cuingsleo bi cattorra.

Agus dibir, se Brian gaba boċt, amać as a tir; 's gur raib se da bliadain air bord luinge, sa gcablao an riġ; agus bliadain eile, na braiġde, sa Frainc.

Go de bi anagaid Bhrian aige?
Feadmanac Chromsuil

, a tug mi-mod do maigistreas Ni Carta, aon la amain nac raib Bhrian fa baile; agus dubairt Brian, da mbiad se féin a latair, go mbuailead se an feadmanać.

Casas Cromsuil, 's a ģiolla, air Bhrian, na diais sin, air an botar, ann so 'tall; agus tug siad araon acmusan ro ġeur do, fa na bagairt. Bhi Brian indiaig bolgam ol; agus gradas a dorn, trom, cruaid, mar ord urlaiġ, agus buaileas an feadmanac a mbun na cluaise, gur leag se, na cosar cro, os comair a maiġistir.

Ionnsaigeas an maiġistir Brian ann sin, le eaċlaisg; agus bi ga lasgad go teann, no go dtug Brian aon leim, lugbar, fair an Chromsuil, gur tarraing se anuas on gearran è; agus sniomas an lasg as a laim; agus a leitid da rusgad, is da leadrad, tug Brian do air an mball sin, naċ bfuair se riam a roime. No go gcualas an dtorman, a dtaob tall don énuic; 's go dtainic buidean mòr, do ģiollanruib, agus luit oibre Chromsuil fan gcomair.

Anuair a connaire Brian an neart biodbuig da ionnsaig, liugeas tar diog, on mbotar amac, agus eginnios mar seidead gaoite, tre coilltib, is curraigib, 's gac airireidtiġ; 's a toir na diaiġ, mar conairt an diaig geirfiaid. Aéd ce be dit air bfuair se didion, no fosgad dearmain, sgolb de sgeul a bfuair siad, o sin amać.

Gidead tuair maigistreas Ni Carta faisneis ca raib se; agus cuir si duine airiģte, fa na dèin, le tri

They

They could hold part of it, no doubt; but they would

not wish to be under the power of an enemy. Was it Cromwell that bought the land?

It was not. But every one thinks that it was bought for him: and I am sure that he will hate it, after all the quarrels that were between them.

And he banished poor Bryan out of the country; so that he was two years on board the King's fleet ; and another year a prisoner in France.

What ailed him at Bryan?

A footman of Cromwell's insulted Mrs. Al Carthy, one day that Bryan was not at home; and Bryan said, if he were present, that he would strike the footman.

Cromwell and his servant met Bryun, on the road beyond here, afterwards; and they both rebuked him sharply for his threat. Bryan had taken a sup; and he clenches his fist, heavy and hard as a battering hammer, and strikes the waiting man behind the car, till he stretched him, with his feet up, before his master.

Then the master attacks Bryan, with the horsewhip, and was cutting him up smartly, until Bryan gave one quick leap at Cromwell, and pulled him down off his horse; he twists the whip out of his hand, and such a beating and flogging, as Bryan gave him there, he never got before. So that the noise was heard on the farther side of the hill; and a great number of servants and labourers of Cromwell came lo his relief.

When Bryan saw the force of the enemy approaching him, he leaped over the ditch, out of the road, and darts off, like a blast of wind, through woods and bogs, and every difficult place; and the pursuers after him, like hounds after a hare. But wheresoever he got protection or shelter, not a syllable of information they received, from that forth.

However Mrs. M'Carthy learned where he was ; and she sent a certain person to him, with three

22

nginige; nginige; agus litir, ag iarraid air dol go Luimneac, fa dèin a mic, agus a comairle a glacad, Do bi maiġistir Seamus na fear bratač, san am sin; aċd nior mait leis Brian a cur san arm; oir ni raib dùil go mbiad Cromsuil beo. Agus įuaid Seamus fèin le Brian, a gcois isioll, go Corcaig, gur fag se air bord luinge è.

Agus, go deimin, ni dearna Brian boċd dearmud d'esean, na diaiġ sin. Oir do bi ag air fairge air, a nuair a gab na Francais an long, corrad agus cead ponta a raib ceart aige 'fajail

, idir airgiod buada, agus tuarasdal, Anuair a bi se sa b Frainc, sgriob se litir fa dèin caiptin Boulter, agus cuaid se go Longdùn, agus fuair se tri fitcead ponta do. Dordaig Brian fitċe ponta a tabairt do 'fear brataiġ, agus fitce ponta da baincliaruin, agus an treas fitċead da' mnaoi fèin.

Anois, a duine uasail, dairis me duit cail do imteacta Brian, agus a muintir, Acd cluinim fuaim na nord; mar sin ta Brian, no cuid da ģaibinib oga, san gcearda anois. Agus muna bfuil se ann, rača me ną cuinne; oir ni deanam aon do na buacaillib gnotaig duitse, com mait leis fein.

IX. Teać oideacta tuaidte,

Ca meud mile uaim an baile is neasa dam?

Ta deić mile, maite, go hairigte; agus nil an botar ro mait ann àiteacuib.

Is gann dam beit ann a noćt. Nac aon ionad oideacta, eadruim agus è ?

Ta brug oideaċta ro gleasta, a dtimcioll cùig mìle roman, ionn 'a bfuiğir gać comgair go sàsta; agus beid tu agcontabairt cuideacta fagail ann, mar is è so an bealac go haonać Bhaile na sloga.

guineas; guineas; and a letter desiring him to go to Limerick, to her son. Master James was an ensigni at that time, but he did not wish to put Bryan into the army ; for there was no hope that Cromwell would live. And James himself went with Bryan, privately, to Cork, until he' left him on board a ship.

And, indeed, poor Bryan did not forget him afterwards. For he had the fortune on sea, when the French took the ship, to get at least one hundred pounds, between prize money and wages. When he was in France, he wrote to Captain Boulter, and he went to London, and received sixty pounds for him, Bryan ordered twenty pounds to be given to the ensign, twenty to his mother-in-law', and the remaining twenty to his own wife.

Now, Sir, I have told you some of the adventures of Bryan and his people. But I hear the sound of the hammers; so that Bryan, or some of his young lads, are in the shop now. If he is not there himself, I will go for him; for none of his men will do your business so well as himself.

[ocr errors]
[blocks in formation]

How many miles am I from the next town?

At least ten long miles; and the road is not very good in some places.

I can hardly reach it to night. Is there no place of entertainment between this and it?

There is a very decent inn, about five miles fora ward, where you can be well accommodated; and, you will be apt to find company, there, as this is the way to the fair of Balinasloe.

Cheaba

Gheaba tu proinn mait, agus leaba saiṁ ann; agus aire mait dod ċapall.

Is leor sinn. Ni racam nios faide.
Ca bfuil fear an tig?
Tain ann so, a duine uasail.
Go de ta agad a Oğasdoir?

Roga gača bide, is toga gaċa dige. Ta mairt feoil mait, is caoir feoil ùir; ta feoil laoid biadta, uain feoil ro mait, is feoil meit mionnan.

Go de an seoirt diġe ta agad?

Ta leann donn, laidir, blàsta, brioğmur; uisge beata is fearr càil; biotailte bioraca o tìr fa tuinn

; agus fionta na Fraince, is phort na ngall.

Car leis na heacraig sin, tainic air ball?

Le dis fear on dtaob tuait. Agus ta na firse cum prainu annso.

Is maït lion cuideacta.

Ma ta, ni leatsa a suid feas siad, a saoi; do bri gur daoine tuata iad.

Is cuma sin. Is cosmuil le duine fiudac iad; suideam, agus steam air aon mbord.

Fàilte aib, a daoine uaisle. Suigeam sios air an mbord. Ta tart agus ocras orm.

Tabair ni dam le

na ite.

Go de is mian leat ol?
Tabair deoc dam. Deoċ leanna,
Fa tuairim do slàinte. Go raib mait agad.

Bigid go subac. Go ndeana se mdr mait duit.

Dit me go leor. Ta me sasta.
Feidir nać dtaitniġean se leat.
Taitniġean se liom go maït.

Ni tig liom nios mo ol. Choisg me mo tart.

Cia an ard do cùigead Ulad a mbionn sib? Adtaoib soir; laiṁ re traig dùn droma.

Tuigim go bfuil sib triall go hard siar. B'fearr liom go bifanad sib a noct; agus bionnse lib, air a11 aoirać.

You

« AnteriorContinua »